Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Bremser vekst av hensyn til miljøet

LO i Kina er en viktig premissleverandør for landets myndigheter. De er stolte av landets utvikling. Fra 1978 til 2012 vokste økonomien gjennomsnittlig med 9,8 prosent årlig. Nå setter kineserne bremsene på av miljøhensyn.

Kinas framtid
(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

I september i år var Fagforbundets forbundsstyre i Kina for samtaler med kinesisk LO og kinesiske tenketanker. Den norske ambassaden i Beijing skulle også besøkes. Utviklingen i Kina er viktig for hele verden, både økonomisk og miljømessig. Norsk økonomi preges av Kinas etterspørsel etter råvarer. Når de nå senker den økonomiske farta vil dette også få konsekvenser her i landet. Per i dag er det kun USA som har en større økonomi.

Kina har ingen utenlandsgjeld og de gir mye penger i bistand og lån, til for eksempel land i Afrika og Asia. De har i tillegg slettet en god del av gjelda til de afrikanske landene. Dette gir kineserne tilgang til store markeder. Også innenfor egne grenser har de et eventyrlig marked, med 1,4 milliarder mennesker, som stadig får mer å rutte med. Kina merker selvsagt finanskrisa i Europa, ved nedgang i eksporten. Men at det har noen stor effekt på kinesisk økonomi, er vanskelig å se.

Indre stabilitet

Å skape indre ro, stabilitet og ressurstilgang, både menneskelig og materielt, ser kinesiske myndigheter på som jobb nummer en. Da må hele folket føle at de får sin rettmessige del av veksten. Media og internett har også etter hvert fått en viktig rolle i Kina, 550 millioner kinesere er på internett. De forskjellige kinesiske tenketankene leverer ideer og forslag til myndighetene. Forbundsstyret møtte blant annet representanter for tenketanken Chinese Academy and Social Scienses.

De var godt kjent med den nordiske modellen med trepartssamarbeid og de norske modellkommuneprinsippene. Dette ser de som viktige metoder i arbeidet med å utvikle demokratiet. Kineserne er i gang med å lage sosiale systemer for befolkningen, som pensjon og trygdeytelser. Chinese Academy and Social Scienses mente at i løpet av de neste ti årene ville alle kinesere ha en form for sosial sikkerhet. På grunn av behovet for arbeidskraft diskuteres det også å slutte med ettbarnspolitikken. Per i dag kan to enebarn som gifter seg med hverandre, få to barn.

Vekst kontra miljø

Det var på 1990-tallet den økonomiske utviklinga i Kina for alvor tok fart. Det ble bygget ut industri uten tanke på håndtering av avfallet. Resultatet var at store giftutslipp gikk direkte ut i luft eller vann. Stadig flere kinesere protesterer nå mot bivirkningene av den økonomiske veksten; et ødelagt miljø og urettferdig fordeling av det som skapes. Dette er den kinesiske fagbevegelsen opptatt av. De jobber hardt med å fagorganisere alle, også arbeidstakerne i de private, utenlandske bedriftene. Kinesisk LO har i dag ca 300 millioner medlemmer. Det betyr en organisasjonsprosent på ca 80 prosent.

Vekst kontra fordeling

LO, avdeling Shanghai, har 8,8 millioner medlemmer fordelt på 550 000 lokale fagforeninger. De mener selv at de har lært mye gjennom den årelange kontakten med norske LO. Ikke minst om hvordan tariffavtaler kan brukes til å ta vare på medlemmene. I

Shanghai har 84 prosent av bedriftene nå tariffavtaler. LO Shanghai kunne fortelle at de framover ville bruke tariffavtalene aktivt for at arbeiderne skal få sin rettmessige del av veksten i landet. De jobber i tillegg sammen med parlamentet i Shanghai for å få på plass regulering og lovgivning for arbeiderne, og for at det også skal føres tilsyn med hvordan lov og avtaleverket blir fulgt. LO Shanghai er opptatt av at det stadig blir tøffere krav til kompetanse i bedriftene og som gjorde sitt til at ansatte nå fikk etter- og videreutdanning i egne fagforeningsskoler.

Målet for fagbevegelsen er at de ansatte skal jobbe hardt og leve lykkelig. Derfor satser de også på å gi kulturtilbud til medlemmene og økonomisk bistand i krevende perioder av livet, som ved sykdom. Men de innrømmer at utfordringene står i kø og det er langt fram. Det er litt enklere å gjennomføre lover og regler i statsbedriftene enn innenfor den private industrien. De fortalte for eksempel at det er lovbestemt med 10 dager ferie i Kina. Men ba den ansatte om å få ta ut de dagene kunne hun bare glemme å komme tilbake.

Byene vokser

I store deler av Kina bor folk nå så tett at landsbyene vokser sammen med stor-byene og blir nærmest å regne som bydeler. Boligområdene ligger klemt inn i mellom industri og store forretningsbygg. Urbaniseringa fortsetter i stor fart. Det er gjort flere forsøk på å flytte industrien ut der folk bor, men det har ikke lykkes.

Både i Shanghai og Beijing er det nå mer enn 20 millioner innbyggere. Dette fører igjen til stort press på boligmarkedet i byene, som har ført til en femdobling av boligprisene i Beijing i løpet av få år. I tillegg melder andre behov seg. Familiene må ha to inntekter og behovet for syke- og aldershjem øker. For kun kort tid siden var det forbundet med skam å ikke kunne ta vare på egne, gamle familiemedlemmer.
Dette er i endring og befolkningen i Kina blir også gammel. Gjennomsnittsalderen i Kina er over 75 for både kvinner og menn. Forbundsstyret var på besøk i et aldershjem i Shanghai. For oss var innstillingen til ledelse og ansatte som imponerte mest. Her skulle alle behandles som om de var deres egen mor eller far. De som fikk jobb på aldershjemmet måtte vise at de hadde hjertet sitt i bransjen, fortalte lederen for institusjonen.

Utdanning sørget institusjonen for. Spørsmålene om sykefravær og stillingsbrøker ristet de bare på hodet av og bemanningen så ut til å være en til en på flere avdelinger.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)