Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Prinsipiell dom om taushetsplikt

En lege ble frifunnet for brudd på straffeloven etter å ha gnidd en pose med narkotika mellom hendene for å fjerne pasientens DNA. Dette gjorde legen for å overholde sin taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21.

Dommen har falt
Illustrasjon: Trude Tjensvold

Posen med narkotika ble funnet på en bevisstløs pasient. Sykehusets retningslinjer fastsetter at narkotika skal overleveres anonymisert til politiet. Objektivt sett hadde legen overtrådt strl. § 132 første ledd om bevisforspillelse. Høyesterett kom allikevel til at han hadde handlet innenfor taushetsplikten. Fjerningen av DNA fra posen hadde da et lovlig formål og ble ikke rammet av strl. § 132 første ledd.

Utgangspunktet for saken er at politimesteren i Troms utferdiget et forelegg mot legen for overtredelse av straffeloven § 132 første ledd. I grunnlaget heter det:

Lørdag 7. januar 2012 ble politiet anmodet om å komme til Universitetssykehuset for Nord-Norge for å ta hånd om en pose som formentlig inneholdt narkotika. Etter at politibetjenten forklarte at politiet ønsket å gjøre undersøkelser av nevnte pose med tanke på DNA, tok legen tak i posen og gned den mellom hendene og spurte politibetjenten om det var dette politiet mente med DNA på posen.

Anket lovanvendelsen

Legen vedtok ikke forelegget, og saken ble sendt til Nord-Troms tingrett.  I dommen la tingretten til grunn at legen uhindret av sin taushetsplikt kunne ha overlevert posen til politiet, og at han dermed ikke handlet rettmessig ved å forholde seg som nevnt i forelegget. Han ble likevel frifunnet fordi han etter tingrettens syn ikke hadde handlet med den nødvendige hensikt.

Påtalemyndigheten anket over lovanvendelsen og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, først til Hålogaland lagmannsrett, som frifant legen med samme begrunnelse som tingretten, så til til Høyesterett.

Dilemma for helsepersonell

Funn av narkotika på en pasient utgjør et dilemma for helsepersonell. I et rundskriv fra Statens helsetilsyn heter det:

«Hovedregelen er derfor at legen og dennes medhjelpere har taushetsplikt overfor politiet, også i forbindelse med narkotikasaker. Taushetsplikten vil omfatte alle opplysninger legen får om pasienters misbruk, herunder faktiske funn av narkotika.»

Legen var klar over at han hadde taushetsplikt og visste at narkotika etter retningslinjene skulle overleveres anonymisert. Sykehuset hadde ikke sørget for en fullgod anonymisering før politiet kom for å hente posen, og politibetjenten stilte spørsmål om pasientens identitet og om helsepersonells rapporteringsplikt. Identiteten til pasienten kunne enkelt beskyttes gjennom å gni posen mellom hendene før overlevering.

Taushetsplikten begrunnes også med at pasienten skal få behandling. Dersom leger eller annet helsepersonell ikke hadde taushetsplikt, kunne pasienter unnlate å oppsøke hjelp.

Høyesterett konkluderer slik:

«Fjerningen av DNA fra posen hadde etter dette et lovlig formål og rammes ikke av straffeloven § 132 første ledd. Tiltalte må på denne bakgrunn frifinnes, og det er ikke nødvendig for meg å gå inn på de andre grunnlagene som er anført for frifinnelse. Anken blir å forkastes.»

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)