Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vant fram om uførepensjon

Fagforbundet vant i juni en sak i Trygderetten om uførepensjon. Spørsmålet gjaldt retten til oppsatt uføre­pensjon for et medlem av kommunal tjenestepensjonsordning i KLP.

Medlemmet var museumsansatt, og hadde tidligere vært medlem i KLP og Statens pensjonskasse. Han ble utmeldt fra pensjonsordningen 1. november 2006, og innmeldt igjen av samme arbeidsgiver ett år senere, i en 100 prosent stilling. Reglene om direkte overgang ved opphold på mindre enn 6 måneder, slo derfor ikke inn. Partene var uenige i hvorvidt mannen hadde fått informasjon om muligheten til individuell fortsettelsesforsikring, men retten fant det sannsynlig at KLP hadde oppfylt sin forpliktelse til å informere om denne muligheten.

Ble delvis ufør

Etter å ha blitt gjeninnmeldt 01.11.07, ble han deretter sykmeldt for hjerteinfarkt 22.09.08. Mannen har en underliggende hjertesykdom og det er ikke sannsynlig at han kan jobbe mer enn 50 prosent. Det ble derfor søkt om pensjon fra Nav og KLP. Karensregelen i tjenestepensjonsordningen sier at dersom man blir ufør etter mindre enn to år av en sykdom man kjente til ved innmelding, får man ikke uførepensjon. Ettersom mannen ble arbeidsufør innen to år fra gjeninnmelding, måtte KLP vurdere karens i henhold til vedtektene. KLP avslo søknaden om attførings/uførepensjon, og understreket at mannen ved innmeldingen kjente til sykdommen som senere gjorde ham ufør.

Umoderne regel

Da mannen ble gjeninnmeldt i full stilling, bortfalt hans tidligere rett til oppsatt pensjon ved det nye medlemskapet. For retten ble spørsmålet om det kan gis rett til oppsatt pensjon for hans tidligere medlemsforhold. Hovedtariffavtalen i KS-området sier at pensjonene i hovedsak fastsettes etter lov om Statens pensjonskasse. Retten til oppsatt uførepensjon ble innført i lov om Statens pensjonskasse fra 1. januar 1967. På den tiden var det ikke vanlig at arbeidstakere sto i deltidsstillinger. Bestemmelsen om at retten til oppsatt pensjon falt bort «dersom medlemmet på ny ble innskuddspliktig» var derfor uproblematisk. Virkningen er i dag at et medlem som gjeninntrer i en deltidsstilling, risikerer å miste sin oppsatte pensjonsrett som ble ervervet ved fratreden fra full stilling. I dette aktuelle tilfellet gjeninntrådte mannen i full stilling, men ble senere rammet av karensregelen. Retten valgte til slutt å legge vekt på en dispensasjonsbestemmelse i lov om Statens pensjonskasse paragraf 27: «Når særlige grunner taler for det, kan pensjonskassens styre tilstå hel eller delvis pensjon i disse tilfellene». Med dette førte anken fram, og medlemmet ble gitt rett til uførepensjon. KLP ble også pålagt å dekke saksomkostninger.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)