Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Trygdeytelser og inntekt

Får du trygdeytelser fra NAV er det viktig å melde fra når du får endret inntekt. NAV er ansvarlig for at du får riktig informasjon om gjeldende regler. Hva skjer om du får krav om tilbakebetaling av ytelser?

Her er et eksempel på en kjennelse der medlemmet fikk delvis medhold når hun anket krav om tilbakebetaling.

For mye utbetalt

Anken gjaldt blant annet spørsmålet om tilbakebetaling av for mye utbetalt uførepensjon. Trygderetten gjør i sin kjennelse rede for lovreglene og den strenge praksisen på området. Inntektsoverskridelse av inntekt ved siden av uførepensjon regnes som vesentlig endring, og gjør at uføregraden av løpende uførepensjon skal revurderes.Trygderetten uttaler videre:

Revurdering av uførepensjon

«En revurdering innebærer at uføregraden fastsettes på ny, i samsvar med reglene i folketrygdloven § 12-7. I vurderingen skal det foretas en konkret vurdering av NNs fremtidige inntektsmuligheter. Retten legger til grunn at lønnen NN har mottatt i xx, gjenspeiler hennes inntektsmuligheter, og at det er relevant å ta hensyn til lønnstillegg for arbeidsoppgaver NN kan påta seg. …»

Etter visse vilkår kan (§ 12-12 tredje ledd)mottaker av uførepensjon beholde retten til uførepensjon, selv om den reduseres eller faller bort (hvilende pensjonsrett). Vilkåret er at det er gitt melding til NAV om inntektsendring. Det kreves streng aktsomhet fra mottakere av stønad til å overholde pliktene i stønadsforholdet. I dette tilfellet mener retten at NN ikke var tilstrekkelig aktsom. Retten kom derfor til at NNs uførepensjon opphører.

Delvis medhold

Trygderetten ga avslag på vedtaket om hvilende pensjonsrett, men NN fikk delvis medhold i spørsmålet om tilbakebetalingskravet. Retten la vekt på at bedre informasjon fra NAV kunne bidratt til å hindre feilutbetalinger ved overskridelse av inntektsgrensen for NN.

Selv om retten har kommet til at NN har vært uaktsom, mener den at uaktsomheten ikke er av en slik grad at tilbakebetalingskravet ikke kan reduseres. (jf. folketrygdloven § 22-15 fjerde ledd tredje punktum).

Redusert beløp

Det konkluderes med at kravet om tilbakebetaling settes ned til en tredjedel av det feilutbetalte beløpet. Retten vektlegger altså Naivs manglende oppfølging av medlemmet. Selv om vedkommende måtte følge med selv på pensjonsutbetalinger, måtte også NAV ta sin del av ansvaret for feilutbetalingen.

Medlemmet får etter kjennelsen et nytt vedtak fra NAV om tilbakebetalingskrav, der dette er redusert i samsvar med Trygderettens kjennelse. 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)