Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Skulder ved skulder-prinsippet

Denne gangen skal ”Dommen har falt” tilbake til en arbeidsrettsdom som falt for et par år siden. Dommen er viktig for den kan bety litt høyere timelønn eller litt kortere arbeidsdag for mange som jobber turnus ved siden av den vanlige jobben fordi man skal ha samme beregning av lønn som de man jobber sammen med.

Dommen har falt
Illustrasjon: Trude Tjensvold

Arbeidsretten slo fast at den som jobber dagarbeid i kommunen, og i tillegg tar ekstravakter eller vikariat på en institusjon der det arbeides 35,5 timers uke, skal ha timelønn beregnet etter satsene for 35,5 timers uke for de aktuelle timeverkene.

Dommen kalles skulder-ved-skulder-dommen fordi arbeidstakere som arbeider i samme stilling, og med samme oppgaver skal ha lik beregning av lønn og arbeidstid.

Dommen handlet om arbeidstidsordningen i kommuner etter hovedtariffavtalen i KS, men prinsippet om lik lønn for likt arbeid vil også ha betydning for andre tariffområder med lignende bestemmelser.

 

LO/Fagforbundet stevnet KS

Saken hadde sitt utgangspunkt i Sarpsborg kommune og Sør-Aurdal kommune.

Saken i Sør-Aurdal gjaldt en kommuneansatt som var ansatt i 99 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider, med vanlig dagarbeidstid og 37,5 timers uke. Vedkommende hadde av og til ekstravakter i miljøarbeidertjenesten hvor den ukentlige arbeidstiden er 35,5 timer.

I Sarpsborg kommune gjaldt tvisten flere ansatte, inkludert ansatte i SFO med vakter innenfor helse- og sosialtjenesten.

Skulder ved skulder-prinsippet

«Skulder ved skulder-prinsippet» betyr at du som ekstrahjelp/vikar skal ha samme avlønning som de du jobber sammen med, og er en uoffisiell merkelapp på den betalingsregelen som framkommer av punkt 12.4 første avsnitt og pkt. 12.5 for henholdsvis ekstrahjelper og vikarer. Dette gjelder uavhengig av om du har et annet ansettelsesforhold hos samme arbeidsgiver eller ikke.

 

Enstemmig dom

Arbeidsrettens enstemmige dom slår fast at HTA kapittel 1 § 12, henholdsvis punkt 12,5 og 12,4 første avsnitt, er slik å forstå at et vikariat på et arbeidssted der det arbeides 35,5 timers uke skal avlønnes etter samme timesatser som for stillingen, uavhengig av om vikaren har en annen stilling hos samme arbeidsgiver. Dommen slår også fast at HTA må forstås slik at arbeidstakere som tar vakter på arbeidssteder der det arbeides 35,5 timers uke skal lønnes etter skulder ved skulder-prinsippet, det vil si ha den høyeste timelønnen beregnet etter satsene for 35,5 timers uke. Man har altså i kraft av «skulder ved skulder-prinsippet» krav på lønn basert på 35,5 timers uke uten å oppfylle ulempekriteriene i § 4 pkt. 4.2.2. om 35,5 timers uke.

 

Utløser krav om etterbetaling

Dommen utløste etterbetaling for de berørte arbeidstakere, men siden dette er en generell avklaring av HTA, vil den også utløse krav på etterbetaling for andre arbeidstakere som har vært i tilsvarende situasjon. Skjæringspunktet for etterbetalingskravene ble satt til 31. mars 2009, som var dato for tvisteprotokollen mellom Fagforbundet og KS i de konkrete tvistesakene. Etter forliket med KS i Sandefjord II-saken regnes protokollen som tilstrekkelig markeringshandling for etterbetalingskrav overfor alle KS-kommuner.

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)