Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Hvordan samarbeider vi som verneombud?

Samhandling i vernetjenesten er en av forutsetningene for å lykkes i vervet. Vi skal ha lav terskel for å kontakte og støtte hverandre også utenom møtene.

Verneombud i Fagforbundet
(Foto: Trude Tjensvold)

Gjennom å dele kunnskap og erfaring skal ingen verneombud kjenne seg alene med en sak. Samhandling er også å dele informasjon. Men glem ikke taushetsplikten i enkelte saker. Ved å samarbeide og dele gode erfaringer kan du få inspirasjon til å arbeide forebyggende i ditt eget arbeidsmiljø.

Organisering

Godt samarbeid, henger sammen med god organisering. Det bør være verneombud på de fleste vedtaksnivå i virksomheten. Dette vil medvirke til gode beslutninger. Organiseringen av vernetjenesten må følge med, når virksomhetene endrer seg. Det er arbeidsmiljøutvalget som deler virksomheten inn i verneområder. Vi må hele tida påse at verneområdene er klart definerte og oversiktlige.

Verneombudsmøtene er vår viktigste samhandlingsarena. De må være obligatoriske. I møtene har vi et felles ansvar for å støtte hverandre faglig, dele kunnskap, hjelpe hverandre med krevende saker. Vi må alle bidra til å utvikle møtene slik at de blir gode arenaer for læring på områder som forebygging og problemløsning. Møteplanene bør være satt opp for minst et halvt år av gangen, men helst hele året. Lederne må få møteplanen så tidlig som mulig slik at det de kan tilpasse arbeidsplanene.

Samarbeid

I arbeidsmiljøsaker vil vi ha flere samarbeidspartnere med ulike roller. Samarbeid og forståelse for hverandres roller er en forutsetning for å skape et godt arbeidsmiljø. Ulike roller kan gi ulike føringer for hvordan vi tilnærmer oss en sak. Det er viktig å være bevisst dette, siden det før eller siden kommer vanskelige saker som må løses sammen med ledere og tillitsvalgte. Er vi gode på samarbeid innad i vernetjenesten, er vi bedre rustet til å møte de vanskelige sakene på en god måte.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)