Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tariffhopping svekker ansattes rettigheter

Når det skjer endringer i eierformen til en virksomhet, må de tillitsvalgte være på vakt. I verste fall kan medlemmene bli stående uten tariffavtale.

_jan1842
Vær obs når arbeidsgiver bytter arbeidsgiverorganisasjon. tekniske tjenester Lørenskog kommune medlemmer i Fagforbundet (Foto: Fagforbundet)

Det samme gjelder når en virksomhet bytter avtaleområde, advarer lederen for forhandlingsavdelingen i Fagforbundet, Unni Rasmussen.

– Det enkleste og sikreste rådet jeg kan gi er at tillitsvalgte alltid tar kontakt med kompetansesentret sitt når det kommer forslag eller vedtak om å endre på eierformen, sier hun.

Det finnes en lang rekke ulike varianter av dette, og i denne artikkelen tar vi for oss noen av de viktigste.

Bytter tariffavtale – ansatte taper

Det kalles tariffhopping når arbeidsgiver bytter arbeidsgiverorganisasjon. Formålet med dette er nesten alltid å kutte i de ansattes rettigheter. Hvis et avtaleområde har dårligere bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, særlig knyttet til pensjonsrettigheter, er det penger å spare på å flytte.

Både kommersielle og ideelle aktører bytter arbeidsgiverorganisasjon. I løpet av 2014/2015 har over 100 virksomheter meldt seg ut av Virke/HUK-området og begrunnet det med høye kostnader knyttet til offentlig tjenestepensjon. De fleste har meldt seg inn i NHO, deriblant Frelsesarmeen med sine underenheter. Et annet eksempel er Norlandia Care AS, som har meldt seg inn i Spekter med divisjonene eldreomsorg, barnehager og pasienthotell. Eldreomsorg og pasient-hotell var tidligere tilknyttet NHO, barnehagene tilknyttet PBL.

For at Fagforbundet skal klare å følge med på virksomhetsoverdragelser, oppsplitting og tariffhopping, er det viktig med et tett samarbeid mellom lokalt og sentralt nivå.

– Det er ikke slik at avtaleforholdene følger med når en virksomhet flytter fra for eksempel Spekter til NHO. Da må vi kreve ny tariffavtale opprettet. Det er her samspillet mellom fagforeninga og kompetansesentrene er så viktig. Hvis vi ikke fanger opp dette kan vi risikere at medlemmene på den aktuelle arbeidsplassen står uten rett til for eksempel AFP, for-teller Unni Rasmussen.

Oppkjøp og fusjoner truer rettighetene

Det er ikke bare tariffhopping som kan innbære at medlemmer mister rettig-heter. Oppkjøp og fusjoner kan også få store konsekvenser hvis fagforeningene ikke følger opp. Når for eksempel Aleris barnevern kjøper opp en institusjon, så holder det ikke at vi har tariffavtale med Aleris barnevern, vi må kreve at tariffavtalen gjøres gjeldende for den nye virksomheten.

Unni Rasmussen, leder for Fagforbundets forhandlingsenhet.

Unni Rasmussen, leder for Fagforbundets forhandlingsenhet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Dette gjelder også i kommunal sektor, forteller Unni Rasmussen. Når kommuner velger å opprette interkommunale selskap, så er det ikke sånn at de automatisk kommer inn under KS-av-talen. Virksomheten må melde seg inn i KS Bedrift for at en av tariffavtalene Fagforbundet har med KS skal gjelde. Dersom bedriften ikke melder seg inn i KS Bedrift, må en av standardoverenskomstene kreves gjort gjeldende.

– Dersom vi ikke sørger for at dette er i orden, kan medlemmene bli stående uten rett til verken AFP eller tjenestepensjon. Vi kan ikke la det skje, sier Unni Rasmussen.

Et nærliggende eksempel er Bergen kirkelige fellesråd (BKF). De har fått det for seg at de skal kjøpe seg et stort antall barnehager og har tatt opp store lån for å få til dette. For å få det sånn noenlunde lovlig har de etablert fire ulike aksjeselskap.

Fagforbundet mener dette er ulovlig og har varslet søksmål, men eksemplet viser at det kan oppstå helt nye avtaleforhold og en rekke nye virksom-heter det må opprettes tariffavtaler for.

Privatisering er ran av rettigheter

Når en offentlig virksomhet, for eksempel en kommune velger å overdra en eller flere av sine virksomheter til et privat selskap kalles det virksomhets-overdragelse. I Arbeidsmiljøloven finnes det bestemmelser for hvordan dette skal gjøres. Aml § 16.2 sier at arbeids--giver skriftlig kan melde fagforeningen at de ikke ønsker å videreføre lønns- og arbeidsvilkår. Da utløper tariffavtalen og Fagforbundet eller et annet forbund i LO må kreve ny tariffavtale.

På en rekke områder har Fagforbundet allerede tariffavtaler som kan gjøres gjeldende, dersom vi krever det. Det gjelder for eksempel barnehager og sykehjem som blir privatisert. Selv om vi kan opprette ny tariffavtale, kan vi ikke garantere at medlemmene beholder rettighetene sine. Det kanskje tydeligste eksempelet er pensjon der medlemmene nesten uansett vil tape på å bli privatisert.

På enkelte områder må medlemmene også bytte fagforbund for å kunne få tariffavtale. Et eksempel her er renholderne i Tromsø som ble kasteballer i et politisk spill. De ble vedtatt privatisert av det borgerlige byrådet. Nå har det nye, røde flertallet lovt at de skal reversere dette, så de ansatte får beholde de kommunale jobbene sine, og dermed lønn og rettigheter.

I skrivende stund er det likevel vedtaket om privatisering som står. Det vil innebære at de ansatte blir overført til ISS, som vant anbudet. Dermed kan ISS kreve at de tidligere kommunale renholderne kommer over på lønns- og arbeidsavtalene som gjelder i ISS. Det er Arbeidsmandsforbundet som er part i denne avtalen, og som må kreve avtalen gjort gjeldende for Fagforbundets medlemmer.

Avtalevirvar

Det er en stor utfordring for Fagforbundet å sikre at alle medlemmene er omfattet av en tariffavtale. Kampen om tariffrettigheter i et marked med stor bevegelse på arbeidsgiversida er krevende. Oppsplittingen av stadig nye avtaleområder og stadig mer flytting og tariffhopping drives fram av arbeidsgivernes kamp om anbud og kostnader som følge av «dyre» tariffavtaler, spesielt pensjonsbestemmelser.

– Vi ser at de øker presset på viktige rettigheter. I dette markedet foregår tariffhopping i stor stil. Virksomhetsoverdragelse og konkurranseutsetting av kommunale tjenester er økende. I tillegg øker omfanget av virksomhetsoverdragelser mellom private aktører. Fagfor-eningene har et ansvar for å informere forbundet sentralt om hvilke virksom-heter dette gjelder, for å sikre at alle fortsatt er omfattet av en tariffavtale. Er ny eier medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, for eksempel NHO eller Virke, må Fagforbundet kreve tariffavtale gjort gjeldende. Dette er noe vi må greie i fellesskap, sier forhandlingsleder Unni Rasmussen.

 

Dette er de største arbeidsgiverorganisasjonene:

  • KS (tidligere Kommunenes sentralforbund) er arbeidsgiverorganisasjonen for kommuner, fylker og kommunale virksomheter. Det er Fagforbundets største motpart. NB! Oslo kommune er et eget tariffområde og på noen områder avviker lønn og rettigheter litt.
  • Spekter er tidligere NAVO – Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning. Flertallet av medlemsbedriftene er virksomheter som har vært offentlig eid, er offentlig eid eller delvis er offentlig eid. Spekter er Fagforbundets motpart på en rekke områder, der sykehusene er størst.
  • Virke representerer over 20 000 virksomheter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Virke er Fagforbundets motpart på flere områder innen helse, utdanning og kultur.
  • NHO (Nærings-livets Hoved-organisasjon) er Norges største arbeidsgiverorganisasjon og organiserer bedrifter i privat sektor. NHO er Fagforbundets mot-part for en rekke private virksomheter, for eksempel private, kommersielle sykehjem.
  • KA (Kirkens arbeidsgiverorga-nisasjon) er Fagforbundets motpart for de fleste ansatte i kirken.
  • PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL er Fagforbundets motpart for det store flertallet av private barnehager. Det finnes også private barnehager som har tilknytning til en annen arbeidsgiverorganisasjon.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)