Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tariffavtale eller ikke – hvem avgjør?

Arbeidsretten har avsagt dom i en sak mellom LO / Fagforbundet – KS / Rogaland fylkeskommune. Tvisten gjaldt en lokal avtale om bonusordning gjeldende for tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dommen har falt beskjært
Illustrasjon: Trude Tjensvold

Spørsmålet om bonusavtalen, var å anse som en lokal særavtale og og med det en tariffavtale, var en av to problemstillinger som var reist for arbeidsretten, og som arbeidsretten tok grundig stilling til.

Den lokale avtalen hadde bakgrunn i en sentral særavtale. Tvisten var utløst av en uenighet om resepsjonisten ved spesialisttannklinikken var omfattet av bonusavtalen, og hvilken bonus vedkommende i så fall hadde krav på.

KS hevdet at den sentrale rammeavtalen stengte for at denne typen avtale, som var inngått lokalt, kunne defineres som tariffavtale. KS krevde derfor prinsipalt saken avvist, fordi de mente arbeidsretten på dette grunnlaget ikke var rett instans til å avgjøre tvisten.

 

Lokal avtale var tariffavtale

Arbeidsretten mente den lokale bonusavtalen ikke var en avtale som helt passet inn i tariffavtalesystemet partene vanligvis anvendte, men at det avgjørende likevel må være om avtalen varen tariffavtale i arbeidstvistlovens forstand.

Arbeidsretten konkluderte med at den lokale bonusavtalen var nettopp en tariffavtale i arbeidstvistlovens forstand. Det fremholdes av arbeidsretten blant annet at selv om ordlyden i den sentrale særavtalen var noe uklar, var den lokale bonusavtalen inngått mellom fagforeninger og arbeidsgiver, den var undertegnet av arbeidstakerorganisasjonene og disse partene kunne også si avtalen opp.

 

Høyesterett avviste anke fra KS

Når KS likevel påanket dommen til Høyesterett, utfordret de med det arbeidsrettens kompetanse til å ta stilling til hva som er å anse som en tariffavtale.

– Vi er tilfredse med beslutningen fra Høyesterett – som innebar at anken fra KS ble nektet fremmet. Dommen fra arbeidsretten er nyttig med tanke på innholdet i tariffavtalebegrepet. Beslutningen fra Høyesterett bekrefter i tillegg arbeidsrettens domskompetanse når det gjelder å kunne avgjøre hva som er å anse som tariffavtale, sier forbundsadvokat Eirin Lillehof.

– Dommer avsagt arbeidsretten er i utgangspunktet endelige, og den smale ankeadgangen hjemlet i arbeidstvistloven benyttes i få tilfeller. Det var overraskende at KS valgte å utfordre arbeidsrettens domskompetanse,avslutter Lillehof.

 

 

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)