Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kan utfordre kommunens mulighet til å gi innbyggerne de tjenestene de trenger

I januar kom rapporten fra arbeidsgruppa kalt statsstøtteutvalget. Rapportens viktigste påstand er at private aktører skal behandles likt med kommunene, som leverandør av samfunnsnyttige tjenester. Feil, mener Fagforbundet, og oppfordrer regjeringen til å legge rapporten i en skuff.

Svømmehall i Lørenskog kommune renhold medlem (Foto: Jan Lillehamre)

Rapporten er kalt Like konkurransevilkår og er et svar på spørsmål fra ESA om Norge driver med ulovlig statsstøtte til enkelte kommunale virksomheter. ESA mener at det offentliges skattefritak og konkursbeskyttelse bryter med EU-reglene om offentlig støtte, dersom det offentlige leverer tjenester som konkurrerer med private, kommersielle aktører.

Hvorfor så farlig

For å få til like konkurransevilkår mener ESA at det må lages regler som gjør at tjenester som stat og kommune leverer, må skilles ut i egne selskap når de tilbyr det samme som private selskap.

ESA ønsker altså at deler av kommunal virksomhet skal organiseres som kommersielle selskap. De skal betale skatt til seg sjøl og fratas beskyttelsen mot å gå konkurs.

Tjenester som kan bli omfattet av et slikt påbud kan være svømmehaller, musikkskoler og kommunale treningssentre.

Mange frykter slike regler kan komme til å omfatte flere tjenester, og at de vil føre til en undergraving og markedsretting av offentlig sektor.

En plan for privatisering

Tidligere sjefsøkonom i LO, Stein Regård

LOs tidligere sjeføkonom Stein Reegård var med i arbeidsgruppa. Han og KS sin representant tok dissens på flere punkter. Reegård mener at utvalget går inn for endringer som innebærer at Norge går foran hele EU i å legge til rette for privatisering, og at det er i strid med forutsetningene for EØS-avtalen.

– Hvis innstillingen blir regjeringens politikk, betyr det en omfattende omorganisering av offentlig sektor, sa Reegård til FriFagbevegelse. 

Legg rapporten i skuff

Fagforbundets leder, Mette Nord er enig med Stein Reegård, og i en kommentar fra Fagforbundet oppfordrer hun regjeringen til å legge rapporten i en skuff.

– Fagforbundet vil kjempe for at norske kommuner fortsatt skal kunne være i stand til å levere tjenester befolkningen har behov for. Det forutsetter at offentlig sektor ikke settes i samme bås som kommersielle virksomheter. Vi oppfordrer regjeringen til å legge rapporten i en skuff, sier hun.

Kommuner er en viktig del av velferdsstaten og folkestyret Som del av den norske modellen har offentlig sektor ansvar for sentrale samfunnsoppgaver, mens det private næringslivet har andre oppgaver. I mange tiår har det vært politisk enighet om at samfunnet er best tjent med nettopp å ikke likebehandle kommuner og privat næringsliv.

– Kommuner er kan ikke sammenlignes med kommersielle aktører, sier Nord. Hun avslutter med et annet viktig poeng:

– Kommunale tjenester er avgjørende for å beholde lav ulikhet.

 

ESA - EFTA - EØS

ESA, forkortelse for engelsk EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkingsorgan, opprettet 1992.

Overvåkingsorganet, som har sete i Brussel, ledes av et kollegium bestående av én representant for hver av statene Norge, Island og Liechtenstein, som er de EFTA-statene som er medlemmer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

   Blant ESAs hovedoppgaver er å sikre at de berørte EFTA-statene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og enkelte andre avtaler, samt sikre anvendelsen av konkurransereglene i EØS.

   Dersom ESA oppdager brudd på bestemmelsene, skal dette påpekes og eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.

Kilde: Store Norske Leksikon

   Velferd *** Local Caption ***  \\FSRV-FOT02\Bildearkiv\Bilder\Bildearkiv 2008\Redaksjonen

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)