Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Snakk om rus!

- Vi er for seint ute. Vi snakker først om rus på jobben når en kollega har virkelig store problemer, sier AKANs direktør Kjetil Frøyland.

Klar melding fra 30-åra
Arbeiderbevegelsen er stolt av sin historiske kamp mot rusmidler. I dag jobber bare hver 10. bedrift forebyggende. AKAN mener vi må snakke mer, og tidligere, om rus på jobben. (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Plakat av Thor Wiborg)

Bare hver tiende bedrift arbeider aktivt for å forebygge rusproblemer på jobben. Samtidig viser forskning at vi drikker stadig mer i jobbsammenheng. Skillet mellom arbeid og fritid viskes mer og mer ut.

- Vi drar på ulike sosiale tilstelninger i samband med jobben og noen ganger tas viktige avgjørelser etter arbeidstid over en halvliter. Som regel er det hyggelig, vi blir bedre kjent, og gjør ting sammen som skaper kameratskap og gjør det lettere å samarbeide, sier AKAN-direktør Kjetil Frøyland. Han understreker at det AKAN kompetansesenter peker på, er at vi ikke snakker nok om rus og arbeidsliv, i hvert fall ikke så lenge alt er greit.

 

Skummel gråsone

Det er flere gode grunner til å finne måter å snakke om og omgås alkohol på, som ikke ekskluderer dem som ikke ønsker å drikke. Stadig flere kolleger synes ikke alkohol er greit i det hele tatt, enten det er av religiøse eller kulturelle grunner.

-  Gråsonen mellom arbeid og fritid er et frirom for virksomheter og ansatte. Man er ikke på jobb og ikke hjemme. Alle vet at noe er OK og noe ikke er det, men svært få avtaler hvilke spilleregler som gjelder. Det blir likevel tydelig når en eller annen bryter den bedriftsinterne koden. Dette er bedriftens tredje rom og kan ikke forbli et personalpolitisk vakuum, sier Kjetil Frøyland.

Alkoholbruken i jobbsammenheng er økende. En undersøkelse foretatt av Sverre Nesvåg viser at alkoholbruk i gråsonen mellom fritid og jobb øker. I Nesvågs undersøkelse kom det fram at blant de som hadde drukket alkohol i løpet av de siste fjorten dagene, utgjorde det arbeidsrelaterte alkoholforbruket nesten en fjerdedel (se faktaramme).

- Vi vet at 10 - 15 prosent av de yrkesaktive har et risikofylt alkoholforbruk. Derfor er det svært viktig at den enkelte bedrift bestemmer hva som er OK og hva som ikke er det i jobbsammenheng, sier Frøyland som utfordrer fagbevegelsen. Bare 50 tillitsvalgte ringte AKANs veiledningstelefon i løpet av fjoråret, og tallet har stort sett vært stabilt de siste åra.

 

Tillitsvalgte ringer ikke

Rådgiver Hasle Løchen på AKANs veiledningstelefon er enig. - Det virker som de tillitsvalgte er usikre på rollen sin og noen ganger kommer skeivt inn i disse prosessene. Tydelige prosedyrer er viktige når det skal gis formelle advarsler for brudd på arbeidsreglementet. De tillitsvalgte skal bistå i advarselsituasjonene når den ansatte ønsker det. Samtidig vil den ansatte det gjelder få tilbud om et individuelt AKANopplegg. Målet er at vedkommende skal klare seg, ikke få sparken. Slik ivaretas både bedriftens ansvar for helse, miljø og sikkerhet og den enkelte medarbeideren.

-  Jeg føler ofte at de tillitsvalgte sitter på gjerdet helt til en kollega med problemer står der med oppsigelsen i hånda. Da først slår de til og forsøker å få oppsigelsen gjort ugyldig. Det  er ingen hjelp for noen. Det er viktig at de tillitsvalgte ser verdien av veiledning,  for det er ikke selvsagt at arbeidsgiver vil fortsette med AKAN hvis det ikke har oppslutning blant de ansatte.

- Det koster og er krevende. Derfor er det viktig at de tillitsvalgte verdsetter og nyttiggjør seg kompetansen vi har, sier Hasle Løchen i AKAN.

 

Lett å trå feil

Forsker Hildegunn Sagvåg, som har doktorgrad i alkoholkultur i jobbsammenheng, er enig. - Det er positivt at AKAN har forandret seg. Før var de mest opptatt av individene med problemer, nå har de hevet blikket til det mer generelle. Det skumle med det ensidige individfokuset er at det er lett å komme i skade for å tråkke på folk som har det vanskelig fra før.

- Vi er for lite flinke til å ta hånd om kollegaer som har fått et problematisk forhold til alkohol. Vi griper inn veldig seint, eller vi gir dem valget mellom å kutte ut eller miste jobben. Ansatte med et alkoholproblem blir ofte møtt med mistro og fordømming når problemene deres blir kjent på jobben. De føler ofte skam og skyldfølelse, sier Hildegunn Sagvåg. 

Alkokutt på nett

Til høsten lanserer AKAN kompetansesenter og det norske firmaet Changetech et  nytt digitalt forebyggende program, kalt Balance. Med hjelp av Internett og e-post skal folk kunne sjekke sine egne alkoholvaner.

 

Balance er et Internett-basert helsefremmende tiltak rettet mot virksomhetens ansatte. Programmet er laget av eksperter på alkohol og alkoholvaner, for at man skal kunne følge med på egne vaner og drikke alkohol uten å behøve å lure på om man drikker for mye. Balance er ikke et avholdsprogram. Programmet er heller ikke laget for å advare om "alkoholens mange farer" eller for å løfte en pekefinger mot noen. Det er et tilbud til dem som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner, skriver AKAN kompetansesenter.

 

Ikke pekefinger

Det er den enkelte virksomhet som bestemmer om den ansatte skal få tilgang til programmet. I løpet av 56 dager får man hjelp og støtte til å endre alkoholvanene sine ved meldinger på SMS og e-post som skal motivere til bedre vaner.  Balance likner digitale slankeprogrammer av typen "vektvokterne" der man setter seg  mål og får påminninger på SMS. De som har et litt høyt alkoholforbruk og som selv ønsker det, kan med Balance få hjelp til å justere alkoholvanene ned til et nivå som ikke er helseskadelig.

-  Det trenger ikke være så vanskelig å etablere sunnere alkoholvaner. Dette programmet er laget i samarbeid med eksperter på rusforebygging og vil gjøre det enklere og mye mindre truende eller krenkende å gripe fatt i egne vaner, før de har vokst til et problem som truer helse, jobb og familie, sier Kjetil Frøyland.

Alkoholforbruk i jobbsammenheng

I underkant av halvparten av norske virksomheter er det vanlig at ansatte og ledere drikker alkohol ved sosiale arrangementer i kollegers eller bedriftens regi

Hyppigste arenaer for alkoholbruk er sosial del av kurs, seminar, møter og teambuilding; arbeidsreiser og representasjon/kundepleie/salg (Frøyland et al. 2005)

Alkoholforbruket i tilknytning til arbeidslivet ser ut til å være mest påvirket av uregelmessige arbeidstidsordninger, mye reising og en rusmiddelkultur med liberale normer og høye forventninger, og i mindre grad av dårlig arbeidsmiljø (Nesvåg, 2005)

62 % av ansatte i norsk privat næringsliv hadde drukket alkohol i løpet av en to-ukers periode. 30% av dem som hadde drukket alkohol i perioden, hadde drukket i arbeidsrelaterte situasjoner. Det arbeidsrelaterte forbruket for de ansatte utgjorde 23% av totalforbruket (Nesvåg og Lie, 2001)

For de som hadde drukket i jobbrelaterte situasjoner, utgjorde dette forbruket hele 57 % av deres totalforbruk (Nesvåg 2005). Disse ansatte hadde drukket i mange arbeidsrelaterte situasjoner i de to ukene, og de hadde drukket mye hver gang.

Kilde: AKAN kompetansesenter

Dette er AKAN kompetansesenter

AKAN - Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani - ble etablert som et samarbeid mellom LO, NHO og Staten i 1963. I 2006 ble navnet endret til AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Man ønsket å dempe fokuset på alkoholisme og narkomani, og legge mer vekt på folkehelse gjennom fokus på "skadelig bruk" og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid generelt. AKAN-sekretariatet ble kompetansesenter.

Omtrent 40 prosent av norske virksomheter har tiltak for medarbeidere som pådrar seg rusproblemer og mer enn halvparten av disse følger AKAN-modellen.

AKANs mål er at bedriftene skal ha en fornuftig ruspolitikk. De gir råd til bedriftsledere, verneombud, tillitsvalgte og personalledere om hvordan man kan forebygge rus- og avhengighetsproblemer. Målet er at ledere tidlig kan gripe fatt i , og ansatte tidlig ta opp, risikofylt rusmiddelbruk og at ansatte som trenger det får et tilbud om hjelp.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)