Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nye kriser krever ny opplæring

Som et supplement til dagens brannskole ønsker Bergen Brannkorpsforening å få etablert tverrfaglige, regionale opplæringssentre - det første i Espeland leir. De siste åras jordrasulykker med mer, forårsaket av klimaendringer, har aktualisert dette behovet.

Brann i departementet
Brannkorpsforeningas leder Jørn Davidsen og nestleder Glenn Lauvik med Fagforbundets nestleder Geir Mosti (i midten). (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet Bergen Brannkorpsforening møtte i dag i Justisdepartementet for å legge fram sitt krav om tverrfaglige regionale opplæringssentre for å møte de nye utfordringene i krisehåndtering. Statssekretæren mottok foreningas budskap både skriftlig og muntlig.

Får svar

Statssekretær i Justisdepartementet, Terje Moland Pedersen, var positiv til å diskutere opprettelsen av et regionalt tverrfaglig opplæringssenter i Espeland utenfor Bergen. Senteret skal være det første i en nasjonal satsing. Bergen Brannkorpsforening mener slike regionale sentre vil kunne drive felles opplæring og trening av brannpersonell, helepersonell, sivilforsvar, politi og flere for å kunne løse framtidige sikkerhets- og kriseutfordinger. Ifølge foreninga vil et sånt senter gi bedre ressursutnyttelse på tvers av etatene og øke slagkraften ved store og små aksjoner.

- Svaret var at vi skal få svar. Departementet lovte å kontakte oss igjen så fort Stortingsmelding 22, Samfunnssikkerhet er ferdig behandlet i Stortinget. Noe mer enn å få lagt fram våre argumenter hadde vi ikke forventet i denne omgangen, sier foreningsleder Jørn Davidsen og nestleder Glenn Lauvik.

Davidsen og Lauvik oppfatta stassekretær Pedersen som positiv til ønsket om at det settes ned et tverrfaglig underutvalg med personer fra de berørte etater i Bergen. Dette utvalget skal ha som oppgave å komme med konkrete innspill til hvordan Espeland leir i Arna kan brukes i framtida.

Vil lære opp kolleger

Representantene fra Fagforbundet benyttet også anledningen til å formidle sin bekymring for opplæringen av de cirka 9 000 deltidsbrannfolkene i Norge.

- Forskrift av 26. juni 2002 medførte nye kompetansekrav for deltidsbrannvesen. Dette trådte i kraft 1. januar 2007 og betyr at samtlige deltidsbrannfolk skal gjennomgå opplæring innen desember 2012. Det bekymrer oss at brannskolen har så dårlig økonomi at de har vært nødt til å avlyse 40 kurs i år. Skal vi være i mål til 2012 må noe gjøres, sa Geir Mosti.

Jørn Davidsen formidlet også sin bekymring over at deltidsbrannkorpsene kjøper opplæringstjenester av eksterne, i stedet for å benytte seg av kompetansen som er i heltidsbrannkorpsene i Norge.

- Vi er mer enn villige til å lære opp kollegaene våre, sier Jørn Davidsen, som er opptatt av å videreutvikle de offentlige redningsetatene.

Nestleder Lauvik synes møtet med statssekretæren var positivt i denne sammenhengen, også.

- Statssekretæren ga absolutt inntrykk av at brann- og redningsoppgaver først og fremst er et offentlig ansvar, sa nestleder Glenn Lauvik.

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)