Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Oppfølging - en god resept

Kommunalminister Liv Signe Navarsete sendte videohilsen til sykefraværskonferansen i Bergen –Tett oppfølging av den sykemeldte er viktig, sa hun.

Sykefraværskonferanse
Mange av Fagforbundets medlemmer på vestlandet tok turen til sykefraværskonferansen i Bergen 14. april. (Foto: Anders Hamre Sveen)

Kvalitetskommuneprogrammet arranger fem regionale konferanser om sykefravær denne våren. I Bergen samlet tillitsvalgte, verneombud, lokalpolitikere, kommuneledelse og andre interesserte seg den 14. april. Målet var å dele erfaringer fra tre års målretta arbeid med å redusere sykefraværet.

Omfattende satsing

Prosjektleder i Kvalitetskommuneprogrammets sekretariat, Bjørn Pettersen minnet konferansedeltakerne om at programmet er en satsing i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon om et levende demokrati og en god arbeidsplass med ansatte som leverer tjenester av høy kvalitet. Videre er det et særskilt mål å redusere sykefraværet. – Vi trenger et Arbeidstilsyn som straffer arbeidsgivere som ikke følger opp, sa Gisle Roksund, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Rådgiver i Omstillingsenheten i Fagforbundet, Dag Christiansen, understreka at det å gi de ansatte økt innflytelse over egen arbeidshverdag vil øke nærværet.

Tillitsprosjektet i Mandal

I Mandal kommune er sykefraværet  redusert fra 9,5 til 5,8 prosent på fem år, gjennom det såkalte Tillitsprosjektet. Et av tiltakene i Mandal er 365 dager med egenmelding i året. Alle ansatte kan logge seg inn på kommunens system og skrive egenmelding hjemmefra elektronisk. Nærmeste leder får da en e-post om sykemeldinga. Etter tre dager blir det automatisk sendt en e-post til lederen som minner om at den sykemeldte ansatte skal ha oppfølging. Dersom denne e-posten ikke besvares innen tre dager, går den automatisk videre til lederen over, og deretter til personalavdelinga. Lederne er pålagt å ha samtaler med den som er syk nesten ukentlig. – På den 16. dagen med sykemelding skal den syke få tilsendt en blomsterhilsen med ønske om god bedring, fortalte prosjektleder i Mandal kommune, Siren Vetnes Johannessen.

– Verdsetting er viktig

Thor Wilthil fra Fagforbundet Øygarden er hovedtillitsvalgt i Øygarden kommune.  Øygarden ble med i Kvalitetskommuneprogrammet i pulje 3. Sykefraværet i det kommunale renholdet har gått ned. Wilthil trekker blant annet fram bruk av ergonomisk riktig utstyr, styrking av yrkeskompetanse og sosiale samlinger i arbeidstida som tiltak som har fått ned fraværet.

– Det er viktig at folk får lov til å være syke når de er det. Alle vet at noen har tyngre oppgaver enn andre. Jeg tror derfor at det er en grense for hvor lavt sykefraværet kan bli. Men får vi folk til å føle seg mer verdsatt når de er på jobb, vil det nok gå ned, sier Wilthil. Han forteller at de fleste som er ansatt i Øygarden har en stilling på mellom 50 og 100 prosent. Han tror at mange deltidsstillinger i kommune-Norge forklarer deler av et høyt sykefravær.

Nærværsprosjektet i Bergen

Bergen kommune har et eget nærværsprosjekt fra 2008 til 2011. Målet for prosjektet er å øke nærværet fra 90,1 prosent til 92,1 prosent. Søre Skogvei barnehage er en av arbeidsplassene som har lykkes.

Barnehagen hadde et sykefravær på hele 49 prosent. De satte ned en arbeidsmiljøgruppe, og i dag er det ingen i barnehagen som er 100 prosent sykemeldt. Korttidsfraværet er lavt. Blant tiltakene er pilates-trening for personalet en gang i uken, ekstrapedagoger, faste turdager, kartlegging av personalets kompetanse og tilrettelegging. Barnehagen har fått en ekstra stilling som har fullt ansvar for innkjøp og matlaging. Et tett samarbeid med NAV har utløst  tilretteleggingstilskudd der det har vært mulig. De pedagogiske lederne har personalansvar på avdelingene og styrer har ansvar for lederne. – Hver enkelt får konkret tilbakemelding på den jobben de gjør, sier styrer Tone Sandstå og legger til at hun tror at aktivitetene utenom arbeidstid, som kinotur, familieturer og personalturer også har en positiv virkning. Økt grunnbemanning gor lavere sykefravær og lønner seg.

– Manglende politisk vilje

Eli Tysnes er konsernhovedverneombud i Bergen kommune. Bergen kommune er bare med i deler av Kvalitetskommuneprogrammet. Tysnes vil ha Bergen som fullverdig medlem. Bergen kommune har ansatt fem "pionerer" i prosjektstillinger som skal hjelpe enhetslederne i kommunen med å fremme et større nærvær på arbeidsplassene. – Samtidig med at kommunen ansetter "pionerer" reduserer de frikjøpet av hovedverneombudene med 1,4 stilling. På den måten vil det bli vanskelig å følge det lovpålagte arbeidet som hovedverneombud, sier Eli Tysnes. Tysnes stiller derfor spørsmål ved troverdigheten til hele nærværprosjektet. – Blant deltakerne her i dag er det ingen fra kommunens bedriftshelsetjeneste og heller ingen kommunaldirektører eller politikere fra de større avdelingene her i Bergen, forteller hun.

Hun liker datasystemet til Mandal kommune. – Det er klart at andre kommuner også kunne ha innført en slik automatisk kontroll av ledernes oppfølging. Det handler om manglende politisk vilje, tror Eli Tysnes.

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)