Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Trygderetten avviser kvikksølvplager

Nå kommer kjennelsene fra Trygderetten i kvikksølvsaker, foreløpig med negativt resultat. – Sterkt beklagelig, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

Dommen har falt
Illustrasjon: Trude Tjensvold

Kjennelser har begynt å komme fra Trygderetten i sakene om kvikksølvskader. Så langt har ingen tannhelsesekretærer fått godkjent kvikksølv som årsak til helseplager.
– Dette er helt i strid med forventningene som ble skapt gjennom forskningsrapporten fra Bjørn Hilt ved NTNU og departementets pressemelding, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

I en kjennelse fra 28. mai 2010 (TRR-2010-244) hevder Trygderetten at ingen av plagene kan knyttes spesifikt til kvikksølveksponering. Trygderetten kaller tannhelsesekretærens symptomer og plager for "forholdsvis uspesifikke" og mener at skadelig påvirkning fra kjemiske stoffer bare er én mulig forklaring. Dermed mener retten at forutsetningene for ménerstatning ved yrkesskade ikke er til stede fordi folketrygdlovens § 13-4-a "krever (...)  at sykdomsbildet er karakteristisk for påvirkningen" (Se TRR-2010-244).

Ifølge Fagforbundet viser Bjørn Hilts nye forskning at tannhelsesekretærer kan ha fått varige helseplager, men Trygderetten oppfatter ikke rapporten slik.
"Det må anses som en svak hypotese at lavgradig kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten kan føre til sykdom", heter det i kjennelsen. Dermed faller retten ned på at kvikksølvskade hos tannhelsepersonell i utgangspunktet ikke vil kunne godkjennes som yrkessykdom – med mindre det er dokumentert "svært dårlige arbeidsmiljøforhold med klar overskridelse av administrativ norm gjennom lang tid".

Ikke høy nok eksponering

Trygderetten har valgt å følge en spesialist som ikke anser det tilstrekkelig sannsynliggjort at tannhelsesekretærens sykdomsbilde er karakteristisk og i samsvar med det som påvirkning av farlige stoffer kan framkalle.
"Det kan ikke utelukkes at jobben hennes i hvert fall i perioder har innebåret signifikant eksponering. I tillegg vises til tilleggseksponering for en rekke andre farlige stoffer", heter det i kjennelsen.

Imidlertid vurderer Trygderetten at det ikke er grunnlag for å mistenke at eksponeringa har bidratt til de plagene hun har i dag, fordi spesialisten ikke vektlegger dette som årsak. Retten mener dette skyldes at spesialisten ikke "anser den totale eksponeringen som tilstrekkelig høy til å kunne føre til kvikksølvskade". Trygderetten skriver i kjennelsen at det ikke kan utelukkes at påvirkninga tannhelsesekretæren har vært utsatt for i yrket kan ha påført henne det de kaller "uspesifikke plager".  Likevel synes ikke retten at dette holder for å oppfylle vilkåret i folketrygdlovens § 13-4-a.

Kjennelsen kan tas videre til de ordinære domstolene innen seks måneder.
– Vi følger opp kvikksølvsakene videre, og vurderer blant annet å innhente ytterligere medisinsk dokumentasjon fra et medisinsk miljø hvor vi er trygge på forståelse for at tannhelsesekretærenes arbeidsmiljø kan ha vært skadelig for helsa, forteller Anne-Gry Rønning-Aaby.

Les mer på Fagforbundet Seksjon helse og sosials kvikksølvsider på nett og i Fagbladet 8/2010.

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)