Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Offensiv i sykehuspolitikken

Sykehus og sykehuspolitikk er viktig. Fagforbundet har tatt konsekvensen av det og oppretta et eget nasjonalt sykehuskontor.

Vestre Viken, Bærum sykehus
(Foto: Ill.foto: Randi Tevik)

Nestleder Geir Mosti har ansvar for å følge opp forbundets sykehusarbeid både politisk og organisatorisk. Sykehus og helsepolitikk er et særdeles aktuelt og hett tema i befolkningen. Forbundets tillitsvalgte er faglig godt skodd og glødende opptatt av temaet, og for dem skal sykehuskontoret bli samlende og utgjøre den politiske krafta sentralt. Inger Åfoss skal lede kontoret.

Følge opp landsmøtevedtak

Med et nyoppretta, nasjonalt sykehuskontor håper Geir Mosti at forbundet skal stå enda bedre rusta til å få gjennomslag for det vi mener er god helsepolitikk. I tillegg til å følge opp Fagforbundets politikk slik den ble vedtatt på landsmøtet i 2010, skal sykehuskontoret særlig ta seg av de organisatoriske utfordringene. – Vi ser at markedet har fått økt innpass på sykehusene, sier Mosti. Det innebærer blant annet at det brukes oppdragstakere og kontraktører i større grad. Dette fører igjen til økt bruk av midlertidige ansettelser og tillkallingsvakter.

Uforståelig  privatisering

– Fagforbundet er bekymret fordi vi ser at ikke-medisinske tjenester utskilles og overtas av private firma. Renhold er mest utsatt, men vi frykter også for vaskeri- og kjøkkentjenester, ja, alt som ikke er rent medisinske funksjoner. Dette skaper uoversiktlige arbeidsforhold og oppløsning av gode arbeids- og fagmiljøer. Til sjuende og sist går selvsagt dette ut over pasientene fordi kvaliteten på tilbudet blir dårligere, sier Mosti og legger til: – Det er ufattelig at sykehuseierne ikke ser at basistjenester som mat og renhold er av avgjørende betydning for helse og trivsel, og bidrar til at pasientene blir fortere friske.

Rett person på rett plass

Det er ikke bare denne delen av sykehusarbeidet som opptar nestlederen og Fagforbundet. Forbundet mener det er behov for nye måter å organisere arbeidet i sykehusene på.

– Altfor ofte er det profesjonsinteresser og fokus på inntjening som styrer arbeidet, og ikke hensynet til pasientene, hevder Mosti. Han viser blant annet til juksing med ventelister ved Vestre Viken,  juksing med DRG-koder og til at kompliserte operasjoner kanskje er gjennomført på feil sykehus. – Fagforbundet har alltid vært opptatt av å ha rett person på rett plass. Folk skal brukes til det de er utdannet til. Medisinsk personale skal i størst mulig grad utføre medisinsk arbeid. Ledelse, støttefunksjoner og organisatorisk/administrativt arbeid kan utføres av andre, sier Mosti. Han legger til: – Vi må ha kontroll på at innsatsfaktorene slik at vi vet at de brukes der behovet faktisk er størst - ikke der man er villig til å betale mest.

Overordnede mål

Nestleder Mosti sier Fagforbundet har fire overordnede mål for sykehusene:

  • Det skal ikke foregå oppsplitting, privatisering og utskilling av støttefunksjoner som renhold, transport og kjøkken.
  • Den desentraliserte sykehusstrukturen skal bevares.
  • Det skal være gode, åpne prosesser rundt funksjonsdeling og endring av innholdet i eksisterende lokalsykehus. Fagforbundet skal være en aktiv og konstruktiv deltaker i de lokale prosessene.
  • Budsjett og regnskapsystemer i sykehusene bør tilpasses vanlig, offentlig budsjettering i forbindelse med samhandlingsreformen.

 

 

Sykehuskontoret

 Inger Åfoss,  leder Nasjonalt sykehuskontor i Fagforbundet, som inviterer til konferanse i Bodø i februar.

Med opprettelsen av et nasjonalt sykehuskontor ønsker Fagforbundet å ligge i forkant overfor myndigheter og arbeidsgivere. Samhandling og koordinering av forbundets arbeid er viktig for sykehuskontoret, samt opplæring og oppfølging av forbundets tillitsvalgte på sykehusene.

Sykehuskontoret skal ledes av Inger Åfoss, som til nå har ledet koordineringsleddet. Kontoret skal bemannes med ytterligere 2-3 rådgivere og en merkantil ressurs. Kontoret skal være operativt etter sommeren 2010 og er plassert hos Fagforbundet Oslo i Apotekergata.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)