Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Veien til hele, faste stillinger

Fagforbundet intensiverer arbeidet med å sikre medlemmene rett til heltid eller større, faste stillingsbrøker.

Illustrasjon: Fagforbundet

Den hovedtillitsvalgte er viktig. I medhold av informasjons- og drøftingsbestemmelser i Hovedavtalen kan den tillitsvalgte kreve innsyn i kommunens praksis og status når det gjelder antall faste stillinger, stillingsstørrelser og bruk av vikariater, ekstravakter og andre midlertidige tilsettingsformer. Rådgiverne ved kompetansesentrene kan hjelpe til med hvordan dette rent praktisk skal gjennomføres. Vi bruker i all hovedsak fem forskjellige rettslige innfallsvinkler:

For det første; der arbeidstakerne tilsettes uten at det foreligger et midlertidig behov, skal de betraktes som fast ansatt i prinsippet fra første dag på jobb. Det kan for eksempel være der man settes inn i såkalte vakante stillinger.

Karakter og omfang

For det andre; der arbeidstakerne tilsettes / tilbys kortvarige ekstravaktavtaler/vikariater av forskjellig karakter i et omfang og med en slik hyppighet at det i realiteten dreier seg om å dekke et fast behov, så dreier dette seg i sum om ugyldig midlertidig tilsetting.

Dette rettsgrunnlaget forutsetter at man har en relativt god oversikt over kommunens aktuelle virksomhetsområder. Mange kommuner benytter jevnlig, og over tid, ekstravakter av et omfang som innebærer at den faste bemanningen skal økes. Vanlig begrunnelse fra rådmenns side er at det ikke finnes faste stillingshjemler. Slik argumentasjon er ikke rettslig holdbar og skal ikke aksepteres. Dersom hverdagen viser at medlemmet rent faktisk over tid arbeider mer enn omfanget av den faste bemanningen, danner dette et rettskrav på fast stilling uavhengig av hva rådmannen eller kommunestyret måtte mene om vedtatte stillingshjemler.

Arbeidsmiljøloven

For det tredje hevder vi ofte at de midlertidige tilsettingene av arbeidstakerne innebærer at de har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, og at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold da kommer til anvendelse, jf aml § 14-9 (5) andre jf tredje setning.
Den såkalte fireårsdregelen gjelder når ansatte i mer enn fire år kontinuerlig har hatt forskjellige typer av vikariater, midlertidige tilsettinger, ekstravakter mm, men ikke praksisarbeid, tiltaksplasser o.l.Vanlige problemstillinger er hvor langt opphold det kan være mellom to midlertidige avtaler og hvilken stilling man har krav på når fire år passeres. Ofte faller man ned på et gjennomsnitt av det som rent faktisk er arbeidet disse fire årene.

For det fjerde hevder vi at kommunen plikter til å tilby deltidsansatte fortrinnsrett ved ledighet. Fra 2006 er dette lovfestet i aml § 14-3, men har fulgt som en rettighet for kommuneansatte i en årrekke gjennom bestemmelsen i Hta for kommuner § 2 punkt 2.3. Det enkleste er å tviste på bestemmelsen når konkrete stillinger lyses ut. Etter vår mening kan man kreve fortrinnsrett etter denne bestemmelsen også i kombinasjon med andre hjemler. Slik Forbundsadvokatene ser det, er det ingen forutsetning for innslag av denne retten at arbeidsgiver faktisk velger å utlyse stillingen. Eksistensen av det større behovet for fast ansettelse er normalt tilstrekkelig.

For det femte  argumenterer vi for at omfattende bruk av midlertidig tilsetting innebærer diskriminering av deltidsansatte og midlertidig ansatte, jf aml § 13-1 (3). Kommunenes praksis med å dekke en unødvendig stor andel av arbeidskraftsbehovet med forskjellige typer av midlertidige tilsettinger, ofte for deltidsansatte i lavere stillingsbrøker, betyr at disse arbeidstakerne reelt sett oppebærer dårligere lønns- og arbeidsvilkår, jf aml § 13-2 bokstav c)  enn faste ansatte i tilsvarende situasjon.

De forskjellige rettsgrunnlagene vil kunne benyttes i kombinasjoner, avhengig av situasjonen til den enkelte.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)