Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Samhandlingsreformen: Delta i debatten

– Kast dere på, deres mening teller! Mette Nord (AU) oppfordrer alle tillitsvalgte i Fagforbundet til å si hvordan de mener framtidas helse-Norge skal se ut.

Mette Nord, nestleder i Fagforbundet
(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Departementet har lansert en egen nettside som de har kalt Fremtidens helsetjeneste og som ligger på regjeringen.no. Her kan både organisasjoner og privatpersoner diskutere ett eller flere av de 28 ulike temaene som er lista opp. Her er det rom for å diskutere kvalitet, framtidas kommunehelsetjeneste, folkehelse og pasientrolle, utdanning og kompetanse og mer til.
– Foreløpig er Fagforbundet alt for lite synlig på disse nettsidene. Mens andre forbund bruker dette nettstedet effektivt, er vi litt "tunge i sessen", sier Mette Nord.
 – Det er ikke nok at forbundet sentralt uttaler seg.  Her er det viktig å få en aktiv og levende debatt der flest mulig sier hva de mener skal til for å skape framtidas helsevesen.

Mer enn sjukehusdebatt

Det er tre hovedområder i samhandlingsreformen. Det skal legges større vekt på folkehelse og forebygging, der det overordna målet er at folk får flere leveår med god helse og reduserte sosiale helseforskjeller. Dette arbeidet forutsetter et tverrsektorielt samarbeid.
Et annet hovedområde er organiseringen av helsevesenet. Her legges det opp til at kommunene skal overta større deler av ansvaret for helsetilbudet. Et tredje hovedmål er å opprettholde og øke kvalitet og faglighet i helsesektoren. Det blir en utfordring å  rekruttere, utvikle og beholde tilstrekkelig kompetent personell, heter det.
I høringsuttalelsen fra Fagforbundet blir det sagt at forbundet er enig i mange av de overordna målene, men peker på at det må følge penger med oppgavene. Et annet viktig tema i Fagforbundets svar på høringen om samhandling er bemanning og kompetanse. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og miljøarbeidere er grunnfjellet i de kommunale helsetjenestene, skriver Fagforbundet og peker også på at det trengs fagplaner for videreutdanning på alle nivå, også fagskolenivå.

Den hvite flekken på kartet

– Vi har fått en stor, hvit flekk på kartet. Nye former for samarbeid og samhandling, som interkommunale modeller, samkommuner, regionråd og samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner kan komme til å undergrave tillitsvalgtes rolle. Vi ser tendenser til at beslutninger i andre organer undergraver avtaleverkets bestemmelser om medvirkning for de ansatte, sier Mette Nord.
– Vi kommer aldri til å sitte stille og se på at vår innflytelse og medbestemmelse undergraves, sier hun og legger til. Det at mye flyter, er kanskje den viktigste grunnen til at våre tillitsvalgte må og skal markere seg og vise at vi er rede til å slåss for medlemmene våre, avslutter Mette Nord.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)