Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sterkere politisk styring av sykehusene

– Vi har fått gjennomslag for en rekke viktige krav når det gjelder sykehuspolitikk, sier nestleder Geir Mosti, og henviser til et møte med helsedepartementet i midten av januar.

AU-medlem Geir Mosti
–Fagforbundet mener alle innbyggere skal ha et godt helsetilbud. (Foto: Fagbladet)

 – Fagforbundet er opptatt av at innbyggerne i Norge har et godt helsetilbud, uansett hvor de bor i landet. Det som har skjedd nå er veldig positivt, sier Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet. 

Gledelig fra departementet

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet understreker helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen at styringa av helseforetakene nå strammes inn. Det har vært avholdt møte med helse Midt-Norge RHF hvor helseministeren blant annet fortalte at departementet nå krever at bruk av faste stillinger skal være en hovedregel og at bruk av midlertidige stillinger og vikariater skal være et nødvendig minimum. Det stilles krav om RHF’ene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, reduserer andelen deltid med minst 20 prosent i løpet av 2011. Dette skal det rapporteres om månedlig.

I tillegg slår foretaksmøtet fast at det skal rapporteres månedlig om arbeidet med å redusere ventetid og fristbrudd. Det stilles krav om at helseforetakene legger til rette for flere lærlingplasser og det skal føres bedre kontroll med bruk av eksterne konsulenter.  Dette er noe av sakene som kom fram på foretaksmøtet. Disse sakene som nevnes her og flere til vil gjentas i møte med de øvrige helseforetakene.

På kort sikt

Landsstyret i Fagforbundet vedtok i desember 2010 en uttalelse som krever at regjeringa tar styringen i forhold til situasjonen for lokalsykehusene. Landsstyret ber også om at det snarest blir satt i gang et langsiktig arbeid for å finne en modell for sykehusorganisering som skal erstatte foretaksmodellen. Fram mot valget i 2013 må det utvikles nye måter å organisere sykehusene på. Dagens foretaksmodell har ikke støtte i store deler av befolkningen og heller ikke hos de ansatte. Det er viktig å finne en modell som er bredt forankret, slik at den blir bærekraftig i lang tid. Store omstillinger og omorganiseringer tar oppmerksomhet og ressurser bort fra pasientbehandling. Det er derfor uheldig når slike prosesser settes i gang for ofte, heter det i landsstyreuttalelsen.

– Som vi sier i uttalelsen er arbeidet med en annen modell å styre sykehusene etter noe som må skje på lang sikt. Vi hadde kommet med en rekke innspill i forhold til oppdragsdokumentet til sykehusene (sykehusenes styringsverktøy) og jeg må vel si at vi har fått gjennomslag for de fleste. Dette er veldig positivt, sier Geir Mosti.

Noen viktige (forkorta) prinsipper for en ny sykehusorganisering, fra landsstyret:

  • Det skal være et skattefinansiert, offentlig helsevesen, som er gratis for innbyggerne.
  • Økonomistyringa skal bygge på prinsippene for den øvrige offentlige sektor.
  • Stykkpris avvikles eller begrenses sterkt.
  • Det skal fortsatt være en desentralisert sykehusstruktur. Norge er et land med spredt bosetting, og sykehuspolitikken må ta hensyn til både geografiske og demografiske forhold og andre forhold.
  • Det må være tydelig folkevalgt styring, og klart politisk ansvar på alle nivåer.
  • Organiseringa av arbeidet i sykehusene må være basert på hele stillinger.
  • Konkurranseutsetting og outsourcing må avvikles.

http://forrige.fagforbundet.no/forsida/fagforbundetmener/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2011/sterkere-styring-med-sykehusene.html?

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)