Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Blir syke av jobben

Forsida av Bergens Tidende 12. april:"Blir ikke friske av byrådets kur - Over 20 prosent sykefravær i hjemmetjenesten i Bergen". – Stoppeklokka hindrer oss i å se hele mennesket, hadde en tillitsvalgt forklart Oss dagen før.

Langt til toppen
- Det må en snuoperasjon til, men de som sitter på toppen er ikke så lydhøre, synes Fagforbundets Anne Karin Rougne Nielsen. Her med Bergen rådhus og makta i bakgrunnen. (Foto: Randi Tevik)

Dagen før avisoppslaget hadde Oss tillitsvalgte snakket med en tillitsvalgt. Hun kunne fortelle hvorfor de ansatte blir syke.
– Stoppeklokka hindrer oss i å se hele mennesket. Derfor handler det om liv og helse, både for dem som trenger hjelp og for dem som yter omsorg.

Anne Karin Rougne Nielsen er omsorgsarbeider og organisasjonstillitsvalgt i Fagforbundet Fana. Selv er hun miljøarbeider i en servicebolig og ansatt i Pleie- og omsorgsavdelingen i Bergen kommune. Tidligere var hun hjemmehjelp og leder for hjemmehjelperne - før kommunen bestemte seg for å konkurranseutsette tjenesten og skille den ut i eget foretak. Rougne Nielsen forteller at nå er det pleie og omsorg som står for tur, og hun frykter utviklinga med altfor dårlig tid til å gjøre en god jobb.

Hun tar også vakter i hjemmesykepleien, og ser at vikarbruken er stor og slett ikke uproblematisk. Det er ikke uvanlig at det er både to og tre innleide på vaktene - vikarer som ikke vet hvor de skal, hvem de skal hjelpe eller hva slags behov den de besøker har.

Høyt tempo gir lært hjelpeløshet

Etter at hjemmehjelpstjenesten ble skilt fra hjemmesykepleien er oppgavene mye mer ensretta for alle som skal yte bistand hjemme hos folk. "Vi er ikke vaskekjerringer, slik det ofte framstilles. For brukerne våre er vi mye mer enn det", sa en av hjemmehjelperne i oppslaget i BT.

Rougne Nielsen støtter dette helhjerta.

– Uavhengig om vi er hjemmehjelp eller kommer fra pleie og omsorg, kommer vi hjem til folk og vi må se på dem som hele mennesker, sier hun. – Det er mulig det ser greit ut på papiret med 15 minutter til en dusj, men det er slett ikke så enkelt i det virkelige liv. 

Omsorg er ikke et ord som lett defineres av de som gjør vurderingsbesøk for bestillerenheten eller av foretaksstyret i Bergen hjemmetjeneste KF. Men det er omsorg byråkratene bestemmer hvor mye hvert menneskene får tildelt av, enten det er hjemmesykepleie eller hjemmehjelp de trenger.

– Dette er ikke et system som rommer mye menneskelighet, sier Rougne Nielsen. – Det tristeste er at de blir fratatt evnen til å hjelpe seg selv fordi hjelperne må følge listene sine, som igjen er basert på stoppeklokkeprinsippet.

Ønsker en snuoperasjon

I en tøff hverdag ute i bydelene er det langt inn til rådhuset og den blåblåe makta.

– Vi må få til en snuoperasjon, men jeg har ingen oppskrift på hvordan vi skal klare å engasjere og mobilisere folk, sier Rougne Nielsen. Hun er oppgitt over forskjellssamfunnet, klasseskillene og at de som trenger det mest får minst.

– Vi må reagere på urettferdighet og stoppe før vi får helt amerikanske tilstander, sier hun, men samtidig er hun realist når det gjelder å få medlemmene i Fagforbundet på banen.

– Det er vanskelig nok å få medlemmene på møter og tillitsvalgte på kurs, forteller Rougne Nielsen. Hun bebreider ingen for det - ikke når hun vet hvor tøff arbeidsdagen er.

– Men vi må stille spørsmålet: Hvem jobber med oss og hvem jobber mot oss? Og så må venstresida bli mer synlig, sier Anne Karin Rougne Nielsen.

Fortell de sanne historiene

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at utviklinga i Bergen går i feil retning. Sykefraværet blant hjemmehjelperne er bare ett. Nå konkurranseutsettes også pleie og omsorg, og de ansatte må springe fortere og fortere. Andre eksempler er innleie av vikarer fra vikarbyråer som jobber så mye at de sovner på jobb, eldre som blir unødig engstelige, pårørende som bekymrer seg for sine kjære, galskapen i rigid bruk av lister og stoppeklokke og kjøp og salg av tjenester internt i kommunen.

– Vi skal gå tjenestevei med mange av disse bekymringene - og det gjør vi. Men hva hjelper det når det er så veldig, veldig langt opp fra gulvet til makta i toppen av rådhuset, spør Anne Karin Rougne Nielsen. Hun har også mye godt å si om jobben, og er glad i kollegene sine og de hun bistår.

– Jeg sutrer ikke, understreker hun. – Jeg er bare opptatt av at alle skal inkluderes i det gode liv - et liv vi i et så rikt land som Norge, burde ha tid og råd til å gi alle.

Slik styres Bergen

Bergen kommune styres etter en parlamentarisk modell. Bergen hjemmetjenester KF er et kommunalt foretak etablert 01. mars 2005 for å gi "bedre muligheter for forretningsmessig og effektiv drift". Tjenesten "praktisk bistand husholdning" ble da utskilt fra Pleie- og omsorgsavdelingen i Bergen kommune. Foretaket er 100% kommunalt eid.  Bergen hjemmetjenester KF "vil være en foretrukket leverandør av hjemmehjelpstjenester i alle bydeler i Bergen og levere tjenester av høy kvalitet".

Kilde: Bergen kommunes nettsider

 

Valg 2011 i Bergen

I januar 2011 vedtok  representantsskapet i LO i Bergen og omland spørsmål til de politiske partiene i Bergen:

Heltid/deltid: Vil partiet garantere at alle ansatte som ønsker det skal få gå opp i ønsket stillingsstørrelse?

Vikarer og midlertidig ansatte: Vil partiet ha fast ansatte for å redusere vikarbehovet i kommunen? Vil partiet redusere ekstern konsulentbruk i neste periode?

Bergen Tomteselskap: Vil partiet i perioden styrke Bergen tomteselskaps rolle som tomteutvikler både når det gjelder boligtomter og næringsarealer?

Næringsutvikling: Vil partiet ta grep for igjen å få demokratisk kontroll over næringspolitikken i regionen, ved å legge ned Business Region Bergen?

Skjenkepolitikk:  Vil partiet innføre restaurant- og serveringsfaglige kompetansekrav for å få skjenkebevilgning? Vil partiet sørge for at kravet om at alle ansatte må ha arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring videreføres også i neste periode?

Privatisering: Vil partiet i perioden privatisere eller konkurranseutsette vann- og avløpstjenestene? Helse- og omsorgstjenester? Vil partiet reversere konkurranseutsettingen?

Helse og omsorg: Vil partiet følge opp regjeringens mål om å få bygget flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger? Vil dere garantere full sykehjemsdekning i løpet av valgperioden 2011-2015?

Sykkelstier: Vil partiet gjennomføre og eventuelt forbedre sykkelplanen i kommende periode?

Luftforurensing/samferdsel: Ønsker partiet at det skal innføres tids- og årstidsdifferensierte betalingsordninger for bruk av bil i Bergen, og at disse skal samordnes med den eksisterende bompengeordningen? Ønsker partiet at en eventuell merinntekt etter innførte betalingsordninger skal brukes til å forbedre kollektivtilbudet? Vil partiet arbeide for at det opprettes permanente kollektiv- og yrkestrafikkfelt på henholdsvis søndre (helt til Flesland), vestre og nordre innfartsåre? 

Panteordninger:  Vil partiet gjeninnføre pante- eller støtteordninger for å få skiftet ut forurensende ovner?

Lærlingplasser: Vil partiet sørge for at det blir opprettet flere lærlingplasser i Bergen kommune?

Frafall: Vil partiet styrke karriereveiledning på ungdomskolen som et ledd i å forsøke å hindre frafall i den videregående skole?

Barnehager: Vil partiet i perioden innføre ordninger som garanterer at foreldre med lovfestet rett til barnehageplass får plass i sin bydel/sitt nærmiljø?

Sosialhjelp: Vil partiet garantere at sosialhjelpen i Bergen kommune skal være på samme nivå som SIFOs anbefalte satser for livsopphold? Evt. vil partiet gjeninnføre 80%-regelen slik den var inntil 2011?

PU: Vil partiet garantere å forsere utbyggingen av boliger for utviklingshemmede slik at de selv skal kunne bestemme hvor og hvordan de vil bo, i perioden?

Barnevern: Vil partiet prioritere å styrke barnevernet i den kommende perioden? 

Åpenhet i forvaltningen: Vil partiet gjeninnføre bydelsstyrene i Bergen?

Skole: Vil partiet satse på nærskoleprinsippet og ikke legge ned skoler i perioden?Vil partiet gjeninnføre vaktmestre som en del av bemanningen på alle skoler i Bergen?

Anbudspolitikk: Vil partiet ha nulltoleranse for sosial dumping? Vil dere stille krav om at selskap som tar oppdrag for kommunen fortrinnsvis er godkjente opplæringsbedrifter? Vil dere bare inngå anbud i bygge- og anleggprosjekter med selskaper som er medlem av Startbank, der det er mulig? Vil dere kreve skatteattest og HMS-erklæring fra alle som leverer varer og tjenester og utfører arbeid for kommunen? Vil dere kreve at Bergen kommune i alle anbud skal gjøre det klart at det bare er leverandører/entreprenører som lønner sine ansatte i samsvar med tariff som kan få anbud?

(Forkortet av red.)

Fritt brukervalg

Hittil har mottakere av hjemmesykepleie på Landås,  Sandviken og  Åsane hatt brukervalg innen hjemmesykepleien. 1. mars 2011 utvides ordningen til også å gjelde mottakere av hjemmesykepleie i Fyllingsdalen, Laksevåg og i Bergen sentrum. Brukervalget medfører at mottakere av hjemmesykepleie kan velge om de ønsker å motta tjenestene fra en kommunal eller privat leverandør (Orange Helse). Totalt kan dermed 2850 av 4170 mottakere av hjemmesykepleie i Bergen nå velge hjemmesykepleier. Av de 1435 personene som har hatt valgmulighet frem til nå, har 81 valgt privat leverandør av tjenestene. 

Kilde: Bergen kommunes nettsider

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)