Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Diskriminert etter foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gitt LO-forbundet NTL medhold i at Oslo Politidistrikt brøt likestillingsloven overfor et NTL-medlem etter pappapermisjon.

Dommen har falt
Illustrasjon: Trude Tjensvold

NTL-medlemmet fikk ikke tilbake stedfortrederansvaret for sin overordnede da han kom tilbake fra pappaperm. I stedet fikk en kollega som vikarierte i stedfortredertjenesten under permisjonen fortsette etter at han var tilbake på jobb. 

Brudd på likestillingsloven § 3

I LDOs oppsummering av saken, 'Mann forskjellsbehandlet på grunn av fedrekvote ved valg av stedfortreder', står det blant annet at selv om det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å velge stedfortreder, så begrenses styringsretten av blant annet likestillingsloven.

LDO fant årsakssammenheng mellom foreldrepermisjonen og at mannen ikke gjeninntrådte som stedfortreder  etter endt permisjon.

Ombudet vurderte deretter om forskjellsbehandlinga var tillatt etter såkalte "ulovfestede saklighetsprinsipper". Ombudet fant ikke at arbeidsgiver hadde vist til forhold som gjorde kontinuitet særlig viktig, slik at det var nødvendig at kollegaen fortsatte som stedfortreder.

LDO slo fast at Oslo Politidistrikt hadde brutt § 3 i likestillingsloven, som blant annet slår fast at verken kvinner eller menn skal diskrimineres på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt mor og far. Dette gjelder kvinners svangerskappermisjon før fødselen, foreldrepermisjon etter fødselen og ammefri, samt fedres omsorgspermisjon og foreldrepermisjon under uttak av ferdrekvote.

Satt i dårlig stilling

I LDOs oppsummering av saken heter det:  "Likestillingsloven setter vilkår om at arbeidstaker skal settes i en dårligere stilling for at handlingen eller unnlatelsen skal anses som en forskjellsbehandling. Ombudet fant at ikke å bli pålagt stedfortredertjeneste er å bli satt i en dårligere stilling".

LDO konkluderte med at den reelle grunnen til Oslo Politidistrikt sitt valg, var at kollegaen var bedre kvalifisert. Men LDO viste til en uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas i sak 48/2010, som sa at "Nemnda viser imidlertid til at beskyttelsen for dem som tar ut foreldrepermisjon, mot at vikaren beholder stilling eller arbeidsoppgaver etter at foreldrepermisjonen er over, vil være svært svak dersom arbeidsgiver skal kunne måle kvalifikasjonene mot hverandre".

Foreldrepermisjon styrket

NTL Politiet klaget på vegne av medlemmet i februar 2011. I juni fikk de medhold. Oslo Politidistrikt har vedtatt å ikke anke saken.

LDOs avgjørelse styrker vernet for alle som er ute i foreldrepermisjon. LDOs vedtak er av prinsipiell karakter, og vil derfor også kunne henvises til av andre i tilsvarende situasjoner. 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)