Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Krav i tariffoppgjøret

Fylker og fagforeninger har gjennomført tariffkonferanser høsten 2011, med utgangspunkt i forbundets tariffhefte. I tillegg til å svare på spørsmålene i debattheftet, ble de fem viktigste kravene i hovedtariffoppgjøret 2012 prioritert.

Tariff

16 fylker prioriterte hele, fast stillinger høyt. Det kom flere forslag til hvordan hovedtariffavtalen kan styrkes. Disse er relatert til kap 1, § 2.3, og innebærer at begrepet ”deltid” og ”midlertidig tilsatt” tones ned, eventuelt fjernes, og erstattes med ”heltid” og ”fast tilsatt”. Enkelte foreslår at 15 måneder midlertidig tilsetting, skal gi rett til fast tilsetting i samme stillingsprosent. Det foreslås økt grunnbemanning eller minstenorm for bemanning, fjerning av praksisen med delte vakter og at det ikke er mulig med kortere vakter enn sju timer.

Tillegg for ubekvem arbeidstid

Krav til øking av ubekvemstilleggene er høyest prioritert av 17 tariffkonferanser. Spørsmålet skapte stort engasjement på samtlige konferanser. Mange innspill går på å utvide  tidsrommene for kompensasjon ved lørdag/søndag, kveld/natt og helg/høytid. Flere tar til orde for å skille kvelds- og nattarbeid. Det er sprikende forslag til hvor store tilleggene må være. Variablene er prosenttillegg, minimumstillegg og kronetillegg i ulik størrelsesorden. Langs de store linjer spenner forslagene fra kr 75 per time – kr 20 000 per år i full stilling. Det siste gjelder kvelds- og nattillegg. Det er stor enighet om at arbeid til ulike tider på døgnet er like ubekvemt for alle uansett lønn, og kravet er like tillegg for alle.
Som tidligere er det et mer eller mindre unisont krav om at bestemmelsen om vakt på vaktrom fjernes eller godtgjøres 1:1.

Kompetanse

Kompetanse er prioritert som et av fem krav fra 15 tariffkonferanser. Konferansene er samstemte om behovet for automatisk uttelling, sterke tariffbestemmelser eller sentrale føringer. I tillegg er krav om lik lønnsuttelling for kompetanse uavhengig av yrkesgruppe viktig. Av konkrete krav framheves nytt minstelønnsnivå for fagarbeider med tilleggsutdanning, egen stige for spesialkompetanse og at lønn for kompetanse skal gis som tillegg til egen lønn.
Flere krever at realkompetanse må defineres, og at Fagforbundet må utarbeide retningslinjer for hvordan realkompetanse skal vurderes og verdsettes. Lojalitetstillegg etter 10 – 12 – 15 år i samme virksomhet nevnes som et mulig krav ved tariffoppgjøret.

Lønn og lønnssystem

Ikke uventet er samtlige tariffkonferanser enige om at generelle tillegg skal gis i kroner, ikke prosent. Konkretisering av tillegget kommer seinere.

Pensjon

15 tariffkonferanser har diskutert pensjon og plassert temaet som et av de fem viktigste kravene. Mange pensjonsbestemmelser er omtalt, blant annet kravet om å bevare og styrke eksisterende tjenestepensjons- og AFP - ordning på dagens nivå. I tillegg er det et krav om at regler for uførepensjon ikke må svekkes.

For øvrig er følgende spørsmål berørt:

  • Særaldersgrense må innføres for alle yrkesgrupper med stor belastning og samme arbeidsoppgaver som tilsvarende grupper, eksempelvis for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.
  • Sikre at alle tillegg er pensjonsgivende.
  • Innmelding i tjenestepensjonsordningene uavhengig av stillingsstørrelse.
  • Det må være mulig med samlet pensjonsopptjening for arbeidsforhold i flere kommuner/virksomheter.  Antall år for å oppnå full opptjening reduseres, alternativt gjeninnføre besteårsregelen
  • Flere konferanser mener Fagforbundet må kreve at bestemmelsene om levealdersjustering, samordning av tjenestepensjon og folketrygd og samordning for ektepar fjernes.

Lønn til hovedtillitsvalgte

Begrunnelsene for mulige krav var sprikende, spesielt i forhold til om hovedtillitsvalgte er å betrakte som ordinære arbeidstakere med fulle rettigheter etter tariffavtalen.

Annet

Flere av konferansene har i tillegg tatt opp bestemmelser for lærlinger, tiltak mot sosial dumping og bruk av vikarbyråer og erstatning ved sykdom fra første virkedag i ferien.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)