Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Får fly til 65 – tross aldersgrense

Høyesterett har gitt ti piloter i Helikopterservice rett til å stå i jobb til 65 år. Det til tross for at bedriften hadde en tariffavtalt aldersgrense på 60 år. Dermed gjorde retten om vurderingen til to tidligere rettsinstanser og tariffpartene.

– Dommen kan få betydning for andre tariffavtalte ordninger, men vil nok ikke gripe inn i retten blant annet Fagforbundet har avtalt for grupper av ansatte til å gå av. Vi må vurdere om det kan opprettholdes en plikt til å fratre ved særaldersgrense eller om dette er i strid med diskrimineringsbestemmelsene, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby.
Saken gjaldt aldersdiskriminering, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 13, og reiste spørsmål om arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale kunne kreve at helikopterflygere fratrer ved fylte 60 år.

Forbudt å diskriminere for alder

Ti helikopterflygere saksøkte arbeidsgiveren med krav om å få stå i stillingen etter fylte 60 år, selv om partene mente det fulgte av tariffavtalen at de måtte fratre ved fylte 60 år. De viste til aml kapittel 13 som forbyr forskjellsbehandling på grunn av alder.
Høyesterett sier at loven skal tolkes slik at den er forenlig med EU-direktivet om likebehandling i arbeidslivet. Den siste dommen fra EU-domstolen gjaldt en sak mellom flygere og Lufthansa om den tariffastsatte sekstiårsgrensen som gjaldt for dem. Domstolen konkluderte med at aldersgrensa ikke kunne begrunnes med sikkerhet eller helse fordi sertifikatreglene tillater flyging til man fyller 65 år.

Sikkerhet ikke i fare

De norske sertifikatreglene har tilsvarende regler med aldersgrense på 65 år. Derfor mente Høyesterett at sikkerhetshensyn eller helsemessige forhold ikke kunne begrunne sekstiårsgrensen for flygerne. Høyesterett tok ikke stilling til om andre formål; verdig avgang, mulighet for avansement for yngre flygere og forsvar av en etablert aldersgrense med unison oppslutning - var saklige. De var uansett ikke tungtveiende nok til å kreve at flygerne sluttet når de fylte 60 år.
Det ble heller ikke avgjørende at flygerne får en god pensjon ved fylte 60 år, og at de kan jobbe ved siden av pensjonen. Deltakelse i arbeidslivet dekker flere behov enn selve inntekten, blant annet sosiale behov, behov for å bruke sine ferdigheter og å gjøre nytte for seg, sier Høyesterett.
Arbeidstakerorganisasjonen la vekt på å bevare pensjonsordningen. Dommeren skriver at det ikke er en direkte sammenheng mellom pensjonsordningen og tvungen avgang. I prinsippet kan arbeidstakerne beholde både retten til å gå av med full pensjon når de fyller 58 år og opptjeningstiden på 30 år, selv om de får rett til å stå i sin stilling etter fylte 60 år. – Jeg ser ikke bort fra at det kan bli vanskeligere for arbeidstaker å  begrunne en fortsatt pensjonsalder på 58 år, dersom det skulle vise seg at mange flygere velger å fly fram til de er 65 år. Men siden loven forbyr aldersdiskriminering, er det verken nødvendig eller forholdsmessig å nekte pilotene å stå i jobb til de er 65, sier Høyesterett.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)