Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Knuser myter om offentlig sektor

NHO og høyresiden advarer høylytt om offentlig ressursbruk. Hvorfor gjør de det, spør Linda Skjold Oksnes fra Fagforbundet og professor Bjarne Jensen fra Høyskolen i Hedmark i denne kronikken som stod i Klassekampen 4.2.13.

Linda Skjold Oksnes
Knuser myter: Linda Skjold Oksnes fra Fagforbundet har skrevet en rapport som knuser myten om at offentlig sektor vokser i forhold til privat sammen med professor Bjarne Jensen (Foto: Per Flakstad)

Det påstås ofte at veksten i offentlig ressursbruk er mye sterkere enn i den private økonomien, og at denne utviklingen ikke er bærekraftig på sikt. For eksempel sa NHO-direktør Kristin Skogen Lund at  ”andelen offentlig ansatte øker, og det blir en stadig større byrde for privat sektor å finansiere dette” (Aftenposten 14.01.2013) i forbindelse med pensjonsdebatten. Premisset for debatten blir at offentlig ressursbruk er i stadig vekst, og vokser på bekostning av privat sektor. Det advares mot ubalanse i økonomien, som et ledd i en argumentasjon for at det er økonomisk nødvendig å kutte i offentlig forvaltning.

Størrelsen på offentlig forvaltninger ikke først og fremst et teknisk spørsmål om tall, beregningsmåter og økonomiske nødvendigheter. Det er et spørsmål om politisk prioritering, men en debatt om ressursbruken i offentlig sektor må være basert på fakta. Premisset i debatten må være mest mulig korrekt. Øker andelen offentlig ansatte, og blir offentlig sektor en stadig større byrde for privat sektor å finansiere, slik NHO-direktøren påstår? Svaret er nei. 

Stabil utvikling

Fagforbundets ferske rapport, Offentlig ressursbruk - hva sier tallene? viser  utviklingen i ressursbruken i offentlig forvaltning basert tall fra Statistisk sentralbyrå sitt nasjonalregnskap. Tallene viser en helt annen virkelighet.  Når det gjelder sysselsettingen i offentlig forvaltning i forhold til samlet sysselsetting viser tallene at denne andelen ikke øker, men har ligget stabilt de siste 20 årene. Andelen årsverk i offentlig forvaltning har ligget på omtrent 28 % av samlet sysselsetting siden 1990-tallet. Til sammenlikning har andelen årsverk i privat sektor ligget på i overkant av 70 prosent de siste 20 årene.

Det er naturlig at andelen årsverk i privat sektor varierer med tilstanden i økonomien, men det generelle bildet er at forholdet mellom offentlig og privat sektor ikke har endret seg stort de siste 20 årene.  Skogen Lund tar dermed feil når hun påstår at andelen sysselsatte i offentlig forvaltning øker. Det gjør den altså ikke. Men hva betyr det at utviklingen i forhold til privat sektor har holdt seg stabil?

Sammenliknet med privat tjenesteyting 

Når offentlig forvaltning sammenliknes med privat tjenesteyting ser vi at årsverksveksten i offentlig forvaltning har vært relativt lav. Mens privat sektor har et betydelig innslag av vareproduksjon, driver offentlig forvaltning i all hovedsak tjenesteproduksjon avforskjellig slag. Det påvirker forholdet mellom offentlig forvaltning og privat sektor. Derfor er det mer  relevant å sammenlikne,utviklingen i årsverk i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning enn privat sektor generelt.

Fra 1970 til 2011 økte andelen årsverk i tjenesteytende sektor i Norge med nesten 40 prosent. Andelen årsverk innen vareproduksjon gikk derimot tilbake med 38 prosent. Dette er utviklingstrekk som ikke bare gjelder Norge, men som går igjen i de aller fleste land. Produktivitetsutviklingen har gjort at vi har fått langt flere varer per årsverk i dag enn tidligere. En del tjenester lar seg ikke effektivisere på samme måte.  For å få flere slike tjenester samtidig som kvaliteten opprettholdes, må flere måtte jobbe med å fremskaffe disse. Dette gjelder uavhengig av om tjenestene er offentlig eller privat drevet. Det er derfor rimelig å anta at andelen ansatte i både private og offentlige tjenester øker over tid. 

De siste 20 årene har veksten i tjenester hovedsakelig vært innenfor privat tjenesteyting. Fra 1991 til 2011 økte privat tjenesteyting med 45 prosent mot 37 prosent vekst i offentlig forvaltning.  Siden veksten i offentlig forvaltning vært på linje med økonomien generelt har andelen årsverk i offentlig forvaltning ikke økt. Andelen årsverk i privat tjenesteyting har på den annen side forstsatt å øke.  Det betyr at en økende andel av velstandsøkningen blitt tatt ut i form av private tjenester.

Politiske valg

Men hva er viktigst for å bedre befolkningens velferdsnivå? Flere feriereier, hårklipp og restaurantbesøk eller bedre helsetjenester, pleie og omsorg til eldre og utdanning?  Når NHO-direktøren og andre maler et bilde at offentlig sektor vokser er det politisk retorikk for å begrunne at det er nødvendig å redusere offentlige utgifter. I debatten fremstilles slike kutt som økonomisk nødvendig. Slik er det ikke. Hvor mye som brukes på offentlig velferd handler om befolkningens ønsker og behov for tjenester som utdanning, helse og omsorg og hvordan disse organiseres. I realiteten er det snakk om politiske valg. En politikk som har til formål å begrense andelen som går til offentlig tjenesteyting riktignok vil gi lavere skatt, men vil innebære en nedbygging av offentlig velferd. For å få mer helse, omsorg og utdanning må flere jobbe med dette.  Ønsker vi at disse oppgavene fortsatt skal finansieres og løses gjennom fellesskapet betyr det flere årsverk i offentlig forvaltning.

Tema

Aktuelle dokumenter

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)