Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Offentlige anskaffelser - tillitsvalgte har en nøkkelrolle!

Alle innkjøp en kommune gjør, er offentlige anskaffelser. I 2010 brukte kommunene 32 milliarder kroner i til offentlige anskaffelser - mye penger, med andre ord. Tillitsvalgte kan være med på å styre disse innkjøpene.

Labratorium på Ahus
(Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Tillitsvalgte kan bidra til å redusere antall uheldige innkjøp, bremse privatiseringen og vi kan kanskje øke trykket for at kommunene kan drive i egenregi. Strategien er å sitte i anskaffelsesutvalg eller ved å påvirke gjennom allerede eksisterende organ og utvalg. Her følger en liten Nescafé-versjon om offentlige anskaffelser.

Hvem bør få levere tilbud?

Som tillitsvalgte kan vi mene noe om kriteriene som skal ligge til grunn for valg av leverandører. Det er ikke likegyldig hvilke firmaer kommunen inngår kontrakt med. Det kan være useriøse aktører som vil inn i offentlig tjenesteproduksjon.

Kriterier vi kan kreve oppfylt er for eksempel at firmaet må vise til fem års praksis med liknende tjeneste, eller at de har en solid økonomi og kan legge fram bekreftelse på betalt skatt og mva med mer.

Hva kan vi kreve av kontraktene?

Vi må forutsette at kommunen som seriøs aktør samarbeider med andre seriøse aktører. Vi bør kreve at kommunen stiller krav til at leveransene er i tråd med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Vi kan også etterspørre lærlingordninger og dokumentere at det er kvalitetsstandarder på tjenestene.

Når det gjelder større leveranser, starter en med utarbeidelse av kravspesifikasjoner. Her kan tillitsvalgte bidra til kartlegging av dagens tjenester og hvilke krav som skal legges inn i kravspesifikasjonen. Det er viktig med en grundig gjennomgang av hva det er kommunen har behov for: Hva har vi i dag, hvordan gjennomføres tjenestene i dag og hva skal med i en anbudsrunde? Med bakgrunn i de behov som avdekkes stilles krav til leveransen.

Ved privatisering er det ofte slik at fortjenesten leverandøren kan hente ut kommer av mangelfulle krav til selve leveransen og ingen krav til tariffnivå på lønns- og arbeidsvilkår og pensjon.

Tillitsvalgtes engasjement på området ”offentlige anskaffelser” kan bidra i kampen mot sosial dumping og dårlige leveranser. I tillegg får vi mulighet til å vise hvor godt kommunens eget tilbud er. Vi kan argumentere for at drift i egen regi er det beste og rimeligste alternativet.

Kommunen er ikke forpliktet til å ta det billigste tilbudet, men kan velge å ta det tilbudet som er det mest økonomiske fordelaktig. Kommunen kan vektlegge flere (objektive) forhold av betydning for den leveransen som skal kjøpes. Hvis man velger å tildele kontrakten til ”det økonomiske mest fordelaktige tilbudet” må man presisere hvilke elementer som teller i vurderingen. Det kan være kvalitet, service, leveringstid og pris.

Kontroll? Hvilken kontroll? 

En offentlig oppdragsgiver har som utgangspunkt ingen myndighet til å blande seg inn i leverandørens forhold til sine ansatte. Det må eventuelt reguleres av kontrakten – på avtalerettslig grunnlag. Dette går stort sett greit. Men, erfaringer viser at kommunene ikke alltid organiserer seg slik at de får gjennomført gode kontroller med de private leverandørene. Tillitsvalgte kan bidra til at kommunen har en strategi for kontraktsoppfølging og at kontraktene er så presist formulert at det ikke er rom for tolkning og uenighet når kontroll skal gjennomføres.

Kontraktsregulering av ansattes lønns- og arbeidsvilkår har kun effekt hvis leverandøren risikerer å tape på å bryte vilkårene. Kontrakten bør derfor ha regulering av sanksjoner, dersom vilkår brytes, som ved sosial dumping.

Det finnes hjelp:

Har du konkrete spørsmål så kontakt Omstillingsenheten v/ Unni Bjerregaard Moe.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)