Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Offentlig sektor – marked eller samarbeid?

Organisering og utvikling av offentlig sektor har vært debattert etter 22. juli- kommisjonens rapport.

Private inviteres til å utføre kommunens oppgaver.
ISS har overtatt blant annet parkdrifta i Oslo. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Ved å importere løsninger fra privat næringsliv, er offentlig sektor i ferd med å omdannes fra en forvaltningsstruktur til et lappeteppe av frittstående enheter og selskap. Utviklingen får gjerne en skjønnmalt innpakking med villedende begreper som funksjonell spesialisering og mål- og resultatstyring.

Null samarbeid

Bare i kommune-Norge finnes over 2000 forskjellige aksjeselskaper, dannet for å utføre kommunale tjenester for befolkningen. Disse er fortsatt en del av kommunens apparat for å yte tjenester til innbyggerne, men som egne rettsubjekter opererer de med en snever målsetting som ikke innbyr til helhetlig samarbeid. Et mer ekstremt utslag er når kommersielle aktører inviteres til å løse tradisjonelle offentlige oppgaver.

Da forsvinner muligheten til samarbeid over sektorgrensene fullstendig. Det illustrerer at for hvert steg vi tar bort fra integrert forvaltning, til oppsplitting og marked, innskrenker vi rommet for samarbeid, tillit og helhetlige faglige vurderinger.

Kvalitet

Dersom vi ønsker å bevare de gode velferdstjenestene må offentlig sektor bruke fellesskapets midler til å drive god forvaltning, ikke forretning. Fagforbundet har tatt dette på alvor. Gjennom Kvalitetskommuneprogrammet, Pilotsykehusene og det pågående ”Saman om ein betre kommune” er vi med på systematisk arbeid for å heve kvaliteten i tjenestene.
Gjennom et aktivt trepartssamarbeid søker politisk og administrativ ledelse, sammen med de ansatte og deres organisasjoner, å finne de beste løsningene for innbyggerne.
Slik myndiggjøres den enkelte ansatte, gode løsninger på gulvplanet løftes opp, og organisasjonene hjelpes til å bruke potensialet i sin samlede arbeidsstokk. Politiske ledelse får bedre informasjon om egen organisasjon, bedre grunnlag for å treffe rette avgjørelser og dynamikken mellom ledelse og ansatte gir store innovasjonsmuligheter.

Det beste

Denne måten å tenke på innebærer å ta det beste fra den norske modellen, og anvende det på den enkelte arbeidsplass. Fagforbundet har klokketro på at denne partsbaserte samarbeidsmodellen er veien å gå for offentlig sektor. Samarbeid på tvers av faggrenser krever helhetlig forvaltning. Reell anerkjennelse av offentlig sektors rolle og virkemåte er første steg på veien mot en faglig basert samarbeidskultur for offentlig sektor.

Få faglig påfyll – gå på kurs!

Det er viktig å skaffe seg kompetanse om hvilke spilleregler som gjelder når kommunen gjør offentlige anskaffelser eller lager selskap. Omstillingsenheten kan tilby kurs i lov og forskrift for offentlige anskaffelser (anbud og konkurranseutsettinger) og selskapsorganiseringer. Kurset tilpasses deltakerne og kan tilbys ute i fylket og til den enkelte avdeling. Ta kontakt!

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)