Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Folkemøte om konkurranseutsetting i Trysil

Fagforbundet Trysil arrangerte 23. mai et folkemøte om konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Bjørn Kristian Rudaa
Bjørn Kristian Rudaa (Foto: Fagbladet)

Bakgrunnen var et vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunen:
«Med utgangspunkt i forskjeller mellom kommunens selvkost og pris i markedet for private leverandører, bes rådmannen utrede innsparingseffekten ved å kjøpe inn hele eller deler av kapasiteten til praktisk bistand fra aktuelle private leverandører, og legge dette frem som egen sak i første møte i hovedutvalg for helse og omsorg i 2018.»

Omstillingsenheten ble invitert til å holde innledning på folkemøtet. Det var en takknemlig oppgave, da utredningen ga en rekke gode argumenter mot å konkurranse av praktisk bistand (personlig assistanse) i Trysil kommune.

Svekker muligheten for heltid

Kommunens egne kalkyler viser at det økonomisk ikke var noen innsparingseffekt ved å benytte eksterne aktører. De hadde høyere timekostnad enn kommunens egne kostnader.

Utredningen viste at hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i hel stilling. Når deler av hjemmetjenesten settes bort til private, vil færre gjenværende arbeidsoppgaver svekke mulighet for å tilby heltidsstillinger.

To i stedet for en

Utredningen viste også at praktisk bistand og øvrige hjemmetjenester ofte utføres samtidig av samme person. Ved utskilling av praktisk bistand, vil det bety at denne effektive måten å arbeide på ikke lenger er mulig, men at to personer i hjemmetjenester må reise til samme bruker. I en kommune med lange avstander som i Trysil, er det lite effektivt.

Kontrollrutiner

For å sikre at tjenester gitt i kommunal regi har den kvalitet og omfang som loven krever, plikter kommunen å etablere internkontrollsystem. Dette har Trysil kommune i dag.

Inngås avtaler med flere private leverandører, må det etableres kontrollrutiner hos hver enkelt. Avtalene vil inneholde ulike kontrollmekanismer og sanksjonsmuligheter. Oppretting av internkontrollsystemer fører til merarbeid, siden kommunen allerede har et internkontrollsystemet.

Hva med læreplassene?

Formannskapet i Trysil vedtok i 2016 en læreplassgaranti. Dersom man velger å fjerne personlig assistanse fra kommunen, får konsekvenser for læreplassene. Det problemer med å fylle opplæringsplanene med en helhetlig tjenesteyting i kombinasjon mellom helsetjenester og personlig assistanse.

5tabelltrysil.jpg

 

 

 

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)