Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ny – men fortsatt god pensjonsordning

Partene i offentlig sektor er enige om et forslag til ny tjenestepensjon. Det skal gå raskere å tjene opp en pensjon å leve av og bli lettere å ta ut pensjon og jobbe samtidig. AFP-ordningen skal likne privat sektors.

Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor skal til uravstemning. Medlemmene i Fagforbundet skal ta stilling til et anbefalt forslag til en ordning som er ny, men som fortsatt er trygg og god.

Tvunget seg fram

Det er levealdersjusteringen som har tvunget fram en ny pensjonsordning. Den gamle ordningen er for dårlig tilpasset pensjonsreformen og ville gitt lav pensjon for de som er unge i dag.

Den nye pensjonsordningen likner mer på opptjening i folketrygden. Du sparer opp et beløp hvert år du jobber, som blir en pensjonskapital. Denne kapitalen fordeles på forventet antall gjenstående leveår, den dagen du går av med pensjon.

Gjelder ikke for de eldste

Alle som er født i 1958 eller tidligere er omfattet av en individuell garanti som sikrer dem 66 prosent av lønn i pensjon fra 65 år, og samme mulighet til å gå av med AFP som i dag. Også de som er født mellom 1959 og 1962 vil ha deler av rettigheten sin beskyttet av individuell garanti. Hele pensjonen blir regnet etter dagens modell, men deler av pensjonen blir levealdersjustert.

– Den ordningen vi nå legger fram for medlemmene oppfyller langt på vei LO-kongressen og vårt eget landsmøtes krav om at pensjonen skulle utgjøre to tre-deler av lønn ved 67-års alder. Siden dette har mer preg av å være en spareordning, så vil det lønne seg å jobbe lenge. De som får få år i arbeidslivet, vil komme ut med en dårligere pensjon, sier forbundets leder Mette Nord. Men, legger hun til, det skal mye til å komme dårligere ut enn i dagens ordning, selv for de med korte yrkeskarrierer.

Det er ikke slik at offentlig tjeneste-pensjon sikrer folk to tredeler av lønna i pensjon etter tretti års opptjening. Det var slik, men den ordningen fikk nådestøtet med pensjonsreformen. I pensjonsforliket fra 2005 står det klart av offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres, og 2009 ble denne endringen innført.

Særaldersgrenser består

Det anbefalte forslaget til ny tjenestepensjon slår fast at det også i framtida vil være bruk for særaldersgrenser for visse grupper. Det er også avtalt at de som er født før 1963 skal beholde dagens ordning, og at ordningen skal tilpasses den nye modellen for dem som er yngre. Avtalen regulerer ikke hvilke yrkesgrupper som fortsatt skal ha særaldersgrense og heller ikke hvordan ordningen skal tilpasses den nye påslagsmodellen. Det skal partene forhandle om.

Ny og tryggere AFP

AFP går fra å være en tidligpensjon til en livsvarig pensjon. Den nye AFP-ordningen, som vil gjelde for dem som er født etter 1962, vil gjøre det tryggere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor. Du vil trekke med deg opptjening fra offentlig til privat sektor og omvendt. Dermed risikerer du ikke å tape hele rettigheten om du bytter jobb. Det er også avtalt en betinget tjenestepensjon, som vil bety at du sparer opp rettigheter mens du jobber i det offentlige. Denne rettigheten tar du med deg. Det betyr at selv om du skulle miste retten til AFP, for eksempel fordi du faller ut av arbeids-livet før 62 år, så har du likevel tjent opp en rettighet som kan utbetales.

Nøkkelord

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)