Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Nettverk mot mobbing i arbeidslivet

Dårlige rutiner og svake ledere på mange arbeidsplasser gjør at det er de som mobbes som "straffes". Varslere og mobbeofre i Tromsø har derfor laget eget nettverk mot utstøting fra arbeidslivet.

Ta kontakt
Marit Falch fra nettverket mot mobbing i arbeidslivet oppfordrer alle som har noe på hjertet til å ta kontakt. (Foto: Jon Terje Eiterå, Bladet Tromsø)

Det var i mars i 2008 at fagforbundsmedlem Helge Hole tok kontakt med Fagforbundet Tromsø med ønske om å starte et nettverk for mennesker som sto i en situasjon der de opplevde mobbing og trakassering i arbeidslivet. Han ble tatt på alvor,  og med Fagforbundets støtte ble "Nettverket mot utstøting fra arbeidslivet" en realitet. Senere har Sykepleierforbundet, FO og LO-Tromsø sluttet seg til. - Det er godt at store, tunge arbeidstakerorganisasjoner tar dette problemet på alvor. Det gir oss mot og oppmuntring til å fortsette arbeidet vårt, sier Marit Falck på vegne av de ca 20 aktive i nettverket.

Kontakttelefon viktig

I september 2008 opprettet nettverket en kontakttelefon der mennesker som har opplevd eller opplever mobbing, trakassering, psykisk vold og utstøting på arbeidsplassen, kan henvende seg. De som betjener telefonen har en jevn strøm av henvendelser fra mennesker i Tromsø som opplever alvorlig mobbing og trakassering på sine arbeidsplasser. Svært mange opplever frykt, angst og redsel på grunnlag av handlinger de er blitt utsatt for, og enda verre er det at mange føler at de ikke har noen som taler deres sak.- Nettverket opplever at de som henvender seg til oss er ressurssterke  mennesker, men som på grunn av overgrep får svekket helse og forringet livskvalitet, forteller Marit Falch.Ofte tar mennesker først kontakt etter at mobbinga har foregått så lenge at de har begynt å tvile på egne opplevelser. Er det MEG det er noe  galt med, spør de. Når de gjennom nettverket møter forståelse og støtte blir det ofte et vendepunkt. - Derfor er det arbeidet vi gjør så unikt og viktig, sier Marit Falch stolt.

Spre kunnskap

Målet med nettverket er å øke kunnskaps- og bevissthetsnivået om det som i Arbeidsmiljøloven kalles arbeidsmiljøkriminalitet. Debatten om varslere og vern av varslere kommer opp med jevne mellomrom når det angår kjente og "store" navn, men det som skjer daglig av stort og smått på arbeidsplassene får sjelden store overskrifter. Manglende rutiner eller unnvikelse av lovteksten i Arbeidsmiljøloven har på mange arbeidsplasser i dag resultert i at varslere og mobbeofre blir problemet og "syndebukkene", mens mobberne går fri.- Bevisstgjøring av konsekvenser av maktovergrep og trakassering og opplæring på alle plan av ledere, verneombud, tillitsvalgte  og ansatte må intensiveres, sier Marit Falch, som forsikrer at å være til støtte for hverandre internt i et nettverk er svært givende.

Kall en spade for en spade

Nettverket jobber langsiktig og satser på å bidra med erfaringsbasert kunnskap. På den måten ønsker initiativtakerne å være en ressurs både for politikere, arbeidstakerorganisasjonene og enkeltmennesker. - Vi må tørre å kalle psykisk vold, mobbing og trakassering for arbeidsmiljøkriminalitet, sier Falch. Hun forteller at den skjulte, usynlige volden som skjer bak lukkende dører er den mest skremmende. Den eneste måten å komme dette til livs på er å tørre å sette ord på hva det dreier seg om. Mange av områdene er det tabu å ta tak i. - Helsefarlig ledelse som tar i bruk løgn, uthenging, manipulering, trusler, splitt- og hersketeknikker og uetisk kommunikasjon knekker mange ansatte, forteller Falch, og understreker at "budbringeren" ofte har vanskelige vilkår når han/hun vil ta opp problemer av denne art.

Politisk ansvar

Kunnskapen rundt psykisk vold, mobbing og trakassering må bli mye større, samtidig som fokus på konsekvensene for de utstøtte og deres nærmeste må på den politiske dagsorden. Mennesker som står fram som varslere og de som blir utsatt for mobbing, trakassering og psykisk vold blir ofte alvorlig syke. Familier til varslere og mobbeofre blir også syke og i verste fall går familier i oppløsning. - I nettverket er det mennesker som i utgangspunktet var helt friske og oppegående som har gått psykisk og fysisk til grunne etter langvarig psykisk vold, trakassering på arbeidsplassen, forteller Falch. Hun forteller at familier blir rammet. En sykepleiermor sa at hun ikke klarer å være den mora hun ønsker å være for ungene sine.  Barn av foreldre som har opplevd alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet blir syke, får dårligere karakterer på skolen og det er eksempler på at noen har prøvd å begå selvmord.

 

Kontakttelefon: 913 44 456, tirsdag og torsdag mellom klokka 12.00 - 15.00. Det er også mulig å legge igjen beskjed på telefonsvarer.

Nettverkets krav til regjeringa

  • Justisdepartementet bør nedsette et utvalg som vurderer nødvendigheten av en ny straffelovgivning i forhold til psykisk vold på arbeidsplassen hvor voldsutøveren straffes på lik linje som andre lovbrytere. Dette mener Nettverket vil ha en preventiv virkning ovenfor overgriperen.
  • Helsedepartementet bør nedsette et utvalg som ser på sammenhengen mellom de helsemessige skadeene mobbeofre blir påført og personlighetstrekk hos mobberen.
  • Regjeringa bør vurdere en bestilling om at det må forskes på mobbere, på samme måte som det ble forsket på mobbeofre. Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging bør også ha et team som forsker på psykisk vold i arbeidslivet. Behandlingsmetoder for ofre for psykisk vold i arbeidslivet bør evalueres.
  • Arbeids - og inkluderingsdepartementet evaluerer gjennomføring av psykososiale undersøkelser, som pr i dag er tillagt Arbeidstilsynet. De bør kvalitetssikres slik at skjulte kritikkverdige forhold eller skjult vold blir avdekket. Dagens praksis er utilstrekkelig og fungerer til fordel for mobberen som etter undersøkelser kan få bekreftet at "det er et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen". Her må kompetansen økes om hvordan mobbere opererer.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)