Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vernetjenestens rolle ved kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåing vil vernetjenesten ha en viktig rolle. De vil også kunne oppleve å skulle gi råd og innspill på saker de ikke arbeider med til vanlig.

Verneombud i Fagforbundet
(Foto: Trude Tjensvold)

Avklar med leder tidlig i prosessen om viktigheten av vernetjenestens involvering. Når skal vi som verneombud involveres, og på hvilke arenaer skal vi være med for å kunne bidra til reelle og gode innspill på de sakene som vil berøre de ansattes arbeidssituasjon?

Når organisasjonskartet for den «nye kommunen» er satt må det sikres at vi får en godt planlagt gjennomføringsfase. For enkelte ansatte vil det være snakk om å måtte endre arbeidssted, få nye arbeidskollegaer, endrede arbeidsoppgaver, opplæring m.m. Det vil være viktig å bruke god tid på gjennomføringsfasen, og lytte til de ansattes behov underveis.

Bruk nettverk

Vi bør bruke nettverket vårt og gjennomføre faste verneombudsmøter både internt i kommunen, og eksternt med de andre involverte kommunene. Lag en møtearena hvor man kan dele erfaringer og gi hverandre råd og innspill. Det kan også være nyttig å kontakte andre som har vært i lignende prosesser tidligere for å få innspill.

Ha møter hvor leder, verneombud og tillitsvalgte treffes regelmessig. Det vil være ulikt på de forskjellige arbeidsplasser i hvor stor grad sammenslåing-en påvirker arbeidsdagen til de ansatte. Det vil uansett være viktig at alle ansatte får god og riktig informasjon om hva som skjer underveis i prosessen.

Viktige punkter

Hovedverneombudene vil ha en mer overordnet rolle, og viktige punkter her vil være:

  • Koordinere vernetjenesten og bistå lokale verneombud underveis i prosessen. Det kan være lurt å planlegge flere faste møter med verneombudene enn det en har til vanlig. På denne måten sikrer vi at informasjonen vi får underveis kommer ut til de lokale verneombudene. Vi har også behov for tilbakemeldinger fra verneombudene på deres innspill til de endringene som vil skje.
  • Ha regelmessige samarbeidsmøter med arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte i fagforeninger/forbund. Dette for at vi kan få komme med våre innspill før beslutningene skal tas. Avklar med de hovedtillitsvalgte rollene dere har og hvordan dere best kan få til et godt samarbeid.
  • Om medvirkningen i prosjektet medfører mye ekstra arbeid, bør en ta opp, og synliggjøre for arbeidsgiver behovet for økte ressurser.
  • Hovedverneombudene fra alle de involverte kommunene bør avtale faste møter ved behov.

Når den «nye kommunen» har lagt et nytt administrativt organisasjonskart vil et viktig tema for oss blant annet være hvordan oppbygningen av vernetjenesten og Arbeidsmiljøutvalget skal være permanent i den «nye kommunen»

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)