Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vant retten til lønn under tillitsvalgtopplæring

Tirsdag 14. februar, fastslo Arbeidsretten i en dom mellom Fagforbundet og PBL at tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn for å delta i tillitsvalgtopplæring.

Dommen har falt beskjært
Illustrasjon: Trude Tjensvold

Den konkrete tvisten gjaldt et Fase 2-kurs arrangert av Fagforbundet Hordaland høsten 2013 om rett til fri med lønn for en tillitsvalgt i en privat barnehage.

Les i Fagbladet: Arbeidsretten ga barnehagetillitsvalgt rett til permisjon med lønn

Fagforbundets viktigste og mest omfattende opplæring av tillitsvalgte skjer gjennom Fase 2-kursene. Kurset går normalt over ti dager, og utgjør i alt 80 timer opplæring.

I KS-området er det for eksempel en nokså likelydende bestemmelse i hovedavtalen § 3-6. Av bestemmelsens første ledd framgår det at «tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt».

Barnehagen og PBL (Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for private barnehager i Norge) mente at store deler av kurset ikke var opplæring som var egnet til å gjøre tillitsvalgte «bedre skikket til å utøve sin funksjon».

Arbeidsretten kom under dissens (5-2) til at Fagforbundet måtte gis medhold.

– Reelt sett har dommen betydning langt utover denne konkrete saken, mener forbundsadvokat Børge Benum.

Fra Arbeidsrettens premisser er det verdt å merke seg følgende:

  • Av den aktuelle tariffbestemmelsen framgår det at permisjon innvilges for kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Den tillitsvalgte innvilges slik permisjon med lønn forutsatt at opplæringen bidrar til å gjøre tillitsvalgte «bedre skikket til å utøve sin funksjon».
  • Arbeidstakerorganisasjonene må innvilges en stor grad av frihet ved utformingen av opplæring av deres tillitsvalgte. De må ha en vid adgang til selv å velge fag, tema og den undervisningsformen som anses egnet.
  • Det kan ikke innfortolkes noe krav om at undervisningen skal legges opp som ren objektiv kunnskapsformidling. Arbeidstakerorganisasjonene har så-ledes frihet til å formidle et verdisyn og oppfatning som samsvarer med det organisasjonen står for. Flertallet understreker at den tillitsvalgte har et bredt spekter av opp-gaver, både overfor medlemmer og arbeidsgiver. Dette må nødvendigvis gjenspeiles i opplæringen.
  • I passusen «bedre skikket til å utøve sin funksjon» ligger en begrensing. Dersom valg av tema og pedagogisk opplegg anses som lite relevant, kan det medføre til at kravet «bedre skikket» ikke er oppfylt. Etter flertallets syn er helheten i kurset avgjørende. Den omstendighet at enkelte tema anses perifere, er dermed ikke avgjørende.
  • Omfanget på 80 timer/10 arbeidsdager lå etter flertallets oppfatning innenfor bestemmelsen. Ordlyden gir ikke holdepunkter for innfortolke noen begrensning utover at opplæringen skal være egnet til å gjøre de tillitsvalgte «bedre skikket til å utøve sin funksjon».

 

 PBL er skuffet over dommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)